Przedawnienie długu – wszystko co musisz wiedzieć

Przedawnienie długu – wszystko co musisz wiedzieć

Zaktualizowano 27-02-2021 Opinie 0 Autor: Michał Kamiński

Uczciwość nakazuje spłacać swoje zobowiązania w terminie, jednak czasami można tego uniknąć i to całkowicie zgodnie z przepisami. Pozwala na to przedawnienie długu, które daje dłużnikowi prawo do odmowy jego spłaty. Dzięki niemu w określonych przypadkach możesz nie regulować zaległych roszczeń np. z tytułu zaciągniętej pożyczki, czy starej faktury za usługi telekomunikacyjne.

Dowiedz się, kiedy następuje przedawnienie długów i co to dokładnie oznacza.

Na czym polega przedawnienie długu?

Pod pojęciem przedawnienia długów rozumiemy określony w przepisach okres, po jakim dłużnik ma prawo do uchylenia się od zaspokojenia roszczenia wobec wierzyciela. Mówiąc prościej, chodzi o prawo do odmowy zapłaty przeterminowanego zobowiązania.

Przywilej ten jest obecny w polskim prawodawstwie od dawna i został stworzony po to, by uniknąć sytuacji, w której to dłużnik ścigany jest przez wierzyciela do skutku. Dzięki temu można też uniknąć naliczania w nieskończoność odsetek za opóźnienie, które przy braku instytucji przedawnienia mogłyby po wielu latach osiągnąć wartość przewyższającą należność główną.

Przepisy mówiące o tym, po jakim czasie przedawnia się dług, są ujęte w Kodeksie cywilnym w art. 117-125. Co ważne, zostały one zmienione w 2018 roku na korzyść dłużników, ponieważ skróciły okres przedawnienia dla wielu rodzajów roszczeń, a także zwiększyły ochronę osób zadłużonych przed dochodzeniem od nich przedawnionych długów przez firmy windykacyjne.

Kiedy przedawnia się dług?

Ogólne przepisy wskazują na dwa terminy przedawnienia długów i wynoszą one:

 • 6 lat dla roszczeń majątkowych z wyjątkiem tych, które objęte są przepisami szczegółowymi,
 • 3 lata dla roszczeń okresowych (takich jak np. czynsz) oraz wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.

Terminy przedawnienia dla konkretnych rodzajów długów

Niektóre roszczenia przedawniają się szybciej, niż wskazują na to ogóle przepisy. Poniżej przedstawiamy wybrane terminy dla poszczególnych rodzajów zobowiązań:

Po 1 roku ulegają przedawnieniu:

 • mandaty,
 • roszczenia z tytułu przewozu,
 • zobowiązania wynikające z tytułu przedwstępnej umowy sprzedaży.

Po 2 latach przedawnienie dotyczy zobowiązań z tytułu m.in.:

 • usług telekomunikacyjnych,
 • umowy o dzieło,
 • debetu na koncie bankowym,
 • faktury wystawionej przez przedsiębiorcę.

Po 3 latach następuje przedawnienie długu z tytułu:

 • należności wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • niezapłaconej lub niezwróconej kaucji bądź zaliczki,
 • niezapłaconego wynagrodzenia przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę,
 • umowy pożyczki lub kredytu – przedawnienie pożyczki liczy się od dnia terminu jej wymagalności,
 • roszczeń czynszowych,
 • zadłużenia wynikającego z karty kredytowej,
 • niektórych zobowiązań podatkowych.

Po 6 latach przedawniają się:

 • zobowiązania spadkowe,
 • pożyczki od osób prywatnych,
 • roszczenia stwierdzone orzeczeniem sądowym.

Wielu dłużników interesuje, czy możliwe jest przedawnienie długu u komornika. Niestety, jeśli sądowy tytuł wykonawczy trafi do organu egzekucyjnego, następuje zawieszenie liczenia biegu przedawnienia. Oznacza to, że nawet jeśli zobowiązanie przedawnia się w okresie trwania postępowania egzekucyjnego, nie jest ono brane pod uwagę.

Od kiedy liczy się przedawnienie długu?

Bieg przedawnienia rozpoczyna się z dniem, w którym roszczenie stało się wymagalne, a więc od terminu płatności zobowiązania. Jednak jest ono skuteczne dopiero w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym mija termin przedawnienia. Jak to rozumieć?

Załóżmy, że dłużnik nie uregulował faktury za usługi telekomunikacyjne, której termin płatności wypadał na 30 marca 2018 roku. O ile nie zostanie przerwany bieg przedawnienia (w jaki sposób do tego dochodzi, wyjaśnimy niżej), przedawnienie długu nastąpi po 2 latach od terminu płatności na koniec roku kalendarzowego, a więc nie 30 marca 2020 roku, lecz 31 grudnia 2020 roku.

Kto stwierdza przedawnienie długu?

Warto wiedzieć, że przed zmianą przepisów to do dłużnika należało wniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia. Osoby, które nie zdawały sobie z tego sprawy, mogły więc być windykowane nawet w przypadku bardzo starych zobowiązań.

Wykorzystywały to kiedyś firmy windykacyjne, które kupowały za bezcen pakiety starych wierzytelności, by ściągać je potem od nieświadomych swoich praw dłużników. Dzisiaj przedawnienie stwierdza sąd, do którego trafia pozew o zapłatę. W takim przypadku ma obowiązek oddalić powództwo.

Przerwanie biegu przedawnienia

Istnienie przepisów związanych z przedawnieniem długów nie oznacza, że osoby mające niespłacone zobowiązania mogą spać spokojnie. Jeśli wierzyciel przez długi czas milczy i nie upomina się o zwrot należności, nie musi świadczyć o tym, że o niej zapomniał.

W międzyczasie może złożyć pozew do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Warto wiedzieć, że jest to czynność, która przerywa bieg przedawnienia, podobnie jak uznanie długu przez dłużnika lub wszczęcie mediacji. W takich przypadkach termin przedawnienia należy liczyć od nowa.

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy