Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności danych osobowych wykorzystywanych przez Arkadiusza Stal prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą Webtactic Arkadiusz Stal,   Warszawa (04-136) ul. Mlądzka nr 29 lok. 182 właściciela strony internetowej www.pozyczasz.pl (dalej także jako: Serwis). Określa on zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od Użytkowników Serwisu. W ramach niniejszej polityki prywatności administrator przedstawia informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zmianami).

1. Zasady ochrony danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu w zakresie odpowiednim dla celów, dla jakich są pozyskiwane.  W zależności od celów przetwarzania mogą być to takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail inne dane osobowe dobrowolnie przekazane przez osobę, której dotyczą w przypadku gdy Użytkownik kontaktuje się mailowo z administratorem a także  adres IP w związku z korzystaniem z Serwisu. Niektóre z danych należy udostępnić obowiązkowo, z uwagi na technologie wykorzystywane w sieci Internet, konieczność właściwego funkcjonowania naszej strony internetowej.

Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

Dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.

Administrator dba o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane. Zapewnia  poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych danych osobowych.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej też administrator) w Serwisie jest Arkadiusz Stal prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Webtactic Arkadiusz Stal, Warszawa (04-136) ul. Mlądzka nr 29 lok. 182. Administrator decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

3. Kontakt z administratorem

Z administratorem można się za pośrednictwem adresu e-mail: info@pozyczasz.pl

4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

W zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu, administrator będzie przetwarzać jego dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie:

CELPODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Obsługa Użytkownika polegająca na umożliwieniu komunikacji bezpośredniej z administratorem w tym prowadzenia korespondencji, obsługi zapytań kierowanych do administratora za pośrednictwem e-maila, telefonicznie lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.Podstawą prawną przetwarzania jest :

art. 6 ust. 1 b) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, gdy kontakt wynika z zarządzania zdarzeniami związanymi z zawartą umową,

art. 6 ust. 1 c) RODO- administrator przetwarza dane  w ramach spoczywających na nim obowiązków prawnych, jeżeli zapytanie Użytkownika dotyczy skorzystania z praw, o których informuje administrator poniżej,

art. 6 ust. 1 f) RODO- administrator posiada uzasadniony interes do obsługi wniosków i zapytań formułowanych przez Użytkowników, do ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, prowadzenia działań statystycznych związanych z efektywnością pracy i jakością świadczonych usług.

 

Zapewnienie funkcjonalności Serwisu i ułatwienia korzystania z Serwisu (szczegóły na temat wykorzystania plików cookie znajdują się w polityce plików cookie).

 

Podstawą prawna przetwarzania jest:

art. 6 ust. 1 a) RODO-  jeżeli Użytkownik  wyraził stosowną (dobrowolną) zgodę, dane będą przetwarzane w celu dostarczenia Użytkownikom usług, ofert i komunikatów dopasowanych do preferencji oraz w celu analizowania ruchu w Serwisie i zapewnienia funkcji społecznościowych (w zależności od zaznaczonych preferencji),

art. 6 ust. 1 f) RODO – w sytuacji gdy administrator korzysta z niezbędnych plików cookie, w celu zapewnienia podstawowych funkcjonalności Serwisu, wówczas dane przetwarzane są w ramach uzasadnionego interesu administratora.

 

Administrowanie i zarządzanie kontami na platformach społecznościowych m.in.  Facebook, Instagram,  Twitter, Youtube.

 

 

Podstawą prawna przetwarzania jest:

art. 6 ust. 1 f) RODO – administrator posiada uzasadniony interes polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami platform społecznościowych oraz komunikacji z nimi.

 

Drogi Użytkowniku, pamiętaj, że zasady korzystania z portali społecznościowych, na których umieszczone jest konto administratora ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

 

 

5. W jaki sposób administrator pozyskuje dane osobowe ?

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od  Użytkowników Serwisu, w szczególności wtedy, gdy:

·       Użytkownik skontaktuje się z administratorem e-mailowo, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych);

·       Użytkownik zdecyduje się na „polubienie” lub „obserwowanie” konta administratora na portalu społecznościowym Facebook lub w inny sposób zostawi swoje dane na portalu społecznościowym (np. doda komentarz, wpis, opinię itp.).

6. Okres przez jaki administrator przechowuje dane

Okres przez jaki administrator przechowuje dane, zależy od celów do jakich będą one przetwarzane, zgodnie z poniższymi informacjami:
Obsługa KlientaAdministrator będzie przetwarzać dane Użytkowników przez czas niezbędny  do obsługi zapytań, żądań i  wniosków Klientów.

 

Zapewnienie funkcjonalności Serwisu i ułatwienia korzystania z SerwisuAdministrator będzie wyświetlał spersonalizowane reklamy dopóki Użytkownik nie dokona zmian w ustawieniach urządzania, plików cookie lub przeglądarki, które będą skutkowały cofnięciem uprzednio udzielonej zgody.

 

Administrowanie i zarządzanie kontami na platformach społecznościowychAdministrator będzie przetwarzać dane Użytkownika przez czas utrzymania statusu zarejestrowanego Użytkownika zgodnie z regulaminem platform społecznościowych.
Oprócz tego, że administrator będzie przetwarzać dane przez czas niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego celu, co zostało wskazane powyżej, będzie je następnie przechowywać odpowiednio zapisane i chronione przez okres przedawnienia roszczeń związanych z oferowanymi przez nas produktami i usługami  oraz  przez okres w jakim jest do tego zobowiązany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Po upływie okresów przedawnienia, w zależności od każdego przypadku dane zostaną usunięte. Administrator  wskazuje, że po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze i związanych z nimi roszczeniami.

7 Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia Państwu komunikacji bezpośredniej z administratorem. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

8 Zautomatyzowane przetwarzanie danych

W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, będące wynikiem profilowania.

9. Odbiorcy danych i przekazanie danych poza EOG

Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem (w tym współpracującym z Administratorem: podmiotom świadczącym obsługę IT) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator informuje, że korzysta z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Facebook, Microsoft, Google, które mogą dokonywać transferu danych poza obszar Unii Europejskiej. Podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim dokonując transferu danych, bazują na decyzjach stwierdzających odpowiedni stopień ochronnych danych w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, posiadają certyfikaty Tarczy Prywatności, jak również wykorzystują zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne oraz  gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

10. Państwa prawa

Administrator informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać poprzez kontakt z administratorem – dane kontaktowe zostały wskazane w punkcie 3 polityki prywatności, przy czym administrator zastrzega, że nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora – przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku plików cookie wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez kliknięcie opcji zarządzaj zgodą i zmianę preferencji. Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa. To, z którego z prawa będziecie Państwo mogli skorzystać będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania przez administratora Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z przepisami prawa.