Windykator terenowy – jak przebiega windykacja terenowa?

Windykator terenowy – jak przebiega windykacja terenowa?

Zaktualizowano 12-07-2022 Autor: Arkadiusz Stal

Windykacja terenowa to czynności prowadzące do odzyskania należności. Działania takie prowadzi windykator terenowy i mogą być one wykonywane w miejscach, w których dłużnik wykonuje działalność gospodarczą, pracuje, mieszka bądź posiada majątek.

Po przeczytanie tego artykułu dowiesz się wszystkiego na temat windykacji terenowej.

Na czym polega windykacja należności?

Procedura windykacyjna – inaczej windykacja należności – to szereg działań mających na celu wyegzekwowanie spłaty długów za pomocą środków określonych w obecnych przepisach prawa.

Głównym celem windykacji jest skłonienie dłużnika do uregulowania należności. Zwłoka w płatności rozmaitych zobowiązań finansowych może skutkować rozpoczęciem procedury windykacyjnej, a jednym z jej rodzajów jest windykacja terenowa.

Co to jest windykacja terenowa?

Windykacja terenowa jest jednym z legalnych sposobów na odzyskanie długów. Polega ona na bezpośredniej rozmowie z dłużnikiem w jego miejscu zamieszkania  lub w miejscu pracy. Windykator terenowy informuje o stanie zadłużenia i próbuje uzgodnić jego spłatę.

Windykowanie w terenie razem z windykacją telefoniczną są najczęściej stosowanymi formami windykacji – przynoszący najlepsze rezultaty. Windykacja terenowa to bardzo ważna część całego procesu odzyskiwania należności. Dłużnik otrzymuje szansę na polubowne rozwiązanie sprawy, a wierzyciel szybciej może liczyć na odzyskanie pieniędzy.

W jakich sytuacjach potrzebna jest windykacja terenowa?

Windykację terenową stosuje się, gdy dłużnik uporczywie zwleka z uregulowaniem zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych.

Przykładowe sytuacje to opóźnienia w spłacie:

 • pożyczki pozabankowej
 • chwilówki
 • raty kredytu
 • rachunku za telefon
 • rachunku za energię elektryczną

Windykacja terenowa rozpoczyna się w momencie, kiedy dłużnik jest zmuszony przypomnieć swojemu klientowi o zwrocie zadłużenia.  Windykator stara się wywrzeć na presję m.in. wyliczając wszelkie konsekwencje oraz koszty, które z powodu uchylania się od spłaty długu, zaczynają stopniowo narastać. Windykacja terenowa jest kolejnym instrumentem,  który używa firma windykacyjna, w momencie braku wcześniejszego kontaktu poprzez np. telefony lub SMS-y.

Windykator terenowy – kto to jest?

Windykator terenowy to pracownik firmy windykacyjnej i mimo powszechnej opinii – nie jest to funkcja państwowa. Firmy windykacyjne działają jako osobne, prywatne byty. Tak jak komornik sądowy, windykator ma uprawnienia wynikające z przepisów prawa, umożliwiające ściąganie należności. Komornik ma jednak prawo do odzyskania długu w ramach władczego działania względem dłużnika.

Windykator przyjmuje zlecenie od wierzyciela i za odpowiednią opłatą podejmuje działania mające na celu odzyskanie długu. Istotną kwestią jest dobre przygotowanie się do rozmowy z dłużnikiem i zebranie wszystkich niezbędnych informacji.

Kluczowe znaczenie dla współpracy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, jest pierwsza wizyta. To ona jest źródłem wiedzy, czy dłużnik planuje współpracować. Jeżeli dłużnikiem jest spółka lub jednoosobowa działalność gospodarcza, windykator ma obowiązek sprawdzić m.in. jaki typ działalności jest prowadzony.

Co może windykator terenowy?

Wizyta w domu windykatora terenowego może przede wszystkim psychicznie wpłynąć na dłużnika. Inaczej działa rozmowa “face to face”, niż inne formy wezwania do zapłaty takie jak telefony, listy bądź maile wysyłane przez firmę windykacyjną.

Windykacja terenowa, czyli po prostu bezpośrednie spotkanie, jest bardzo skuteczną formą ściągania niezależności. Dłużnik bardzo często spłaca swoje zobowiązania np. ze względu na możliwość kolejnej wizyty windykatora.

Bezpośrednia wizyta windykatora, umożliwia również ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorcy, który jest zadłużony. Podczas spotkania windykator może ustalić, co było przyczyną braku spłaty należności oraz ocenić, jakie są realne szanse na odzyskanie zaległych środków.

Windykator nie jest urzędnikiem państwowym, więc może jedynie:

 • prowadzić z dłużnikiem negocjacje dotyczące warunków i terminu spłaty zadłużenia (np. rozłożenie zadłużenia na raty),
 • wysyłać na koszt dłużnika zawiadomienia o istnieniu długu i ponaglenie do zapłaty,
 • odwiedzać dłużnika w domu bądź w miejscu pracy,
 • informować dłużnika o podejmowanych działaniach takich jak wystawienie długu na giełdzie, skierowaniu sprawy do sądu i ewentualnej egzekucji komorniczej,
 • rzeczowo informować o konsekwencjach wynikających z niespłacenia zadłużenia.

Czego nie może windykator terenowy?

Elementów, których podczas wykonywania swoich obowiązków nie może robić windykator jest długa. Warto znać swoje prawa, aby nie paść ofiarą nieuczciwej firmy windykacyjnej, która stosuje niezgodne z ich kompetencjami praktyki.

Wedle obowiązującego obecnie w Polsce prawa, windykator terenowy nie może:

 • udzielać informacji o sytuacji finansowej osoby zadłużonej osobom postronnym, w tym rodzinie,
 • straszyć komornikiem lub sądem,
 • straszyć, że zajmie nasze konto bankowe,
 • straszyć, że przejmie nasze wynagrodzenie bądź inne należności,
 • zachowywać się agresywnie i uporczywie,
 • wejść do mieszkania bez zgody dłużnika,
 • zabierać czegokolwiek, co należy do osoby zadłużonej,
 • stosować przymusu,
 • nękać telefonami lub SMS-ami,
 • nachodzić osobę zadłużoną w nocy,
 • dokonać eksmisji z mieszkania,
 • naruszyć nietykalności cielesnej dłużnika.

Dlaczego windykator jedzie do dłużnika?

Windykator zobowiązany jest do uświadomienia dłużnikowi wszystkich konsekwencji, które wynikają z faktu, że ten nie reguluje finalnie swoich zadłużeń. Może przedstawić koszty egzekucyjne i sądowe, które spoczną na barkach dłużnika, może również poinformować go o prawdopodobnej egzekucji komorniczej o której piszemy poniżej.

Świadomość dłużnika o takich konsekwencjach, wpływa na niego i ostatecznie spłaca swój dług. Zdarzają się jednak różne przypadki losowe i gdy nie może tego zrobić natychmiast, zwykle dochodzi do podpisania ugody, w której zapisany jest obowiązek spłaty należności w uzgodnionych częściach,

Takie rozwiązanie jest korzystne dla wszystkich stron sporu. Każdy z nich oszczędza swój czas oraz pieniądze. Po wizycie i rozmowie z dłużnikiem, windykator zobowiązany jest przekazać wszystkie zgromadzone informacje do firmy windykacyjnej. Tam zapada decyzja co do dalszych kroków.

Prawa dłużnika podczas windykacji terenowej

Mimo wielu praw, jakie przysługują firmie windykacyjnej – dłużnik również jest chroniony przez instrumenty prawa. Istnieją przepisy, który wskazują rzeczy, których windykator nie może robić. Tak jak wspominaliśmy, firma windykacyjna nie ma prawa wejść do mieszkania osoby zadłużonej bez jej zgody, a także nie może zajmować jej mienia – egzekucję komorniczą może prowadzić wyłącznie komornik i tylko, gdy jest prawomocnym wyroku sądu w tej sprawie, a także gdy wyrok ma klauzulę wykonalności.

Niezgodne z prawem jest zastraszanie dłużnika bądź jego rodziny oraz groźby mające na celu wyegzekwowanie długu. Istotną kwestią jest to, że pracownicy firm windykacyjnych nie mogą rozmawiać z osobami trzecimi o problemach dłużnika. Firma windykacja nie może umieszczać danych o dłużniku w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Jest to instytucja zrzeszająca banki i tylko one mogą przekazywać wszelkie informacje.

Po jakim czasie pojawia się windykator terenowy?

Czas po jakim zjawia się windykator jest kwestią bardzo indywidualna. Zależne to jest od strategii windykacyjnej danej firmy. Przykładowo jedna firma zleca windykację terenową kilka dni po tym jak minie termin spłaty, a inna czeka do kilku tygodni, a nawet miesięcy.

Firma windykacyjna najczęściej poinformuje Cię, że przyjęła zlecenie windykacji Twojego długu. Od czasu otrzymania takiej informacji możesz spodziewać się wizyty indykatora terenowego w przeciąg 1-2 tygodni.

Czy windykacja terenowa jest legalna?

Wizyta windykatora nie różni się niczym od wizyty np. listonosza. Nie istnieją żadne uregulowania, które zabraniałby wizyty negocjatora. Tym samym windykator ma prawo składać dłużnikowi osobiste wizyty. Jest to związane z zasadą prawną brzmiącą: co nie jest zabronione, jest dozwolone.

Pamiętajmy jednak, że dłużnik musi zostać poinformowany przez windykatora o celu wizyty. Może to być niemożność nawiązania z dłużnikiem kontaktu telefonicznego lub mailowego.

W jakie dni i w jakich godzinach pracuje windykator terenowy?

Każda firma windykacyjna ma określone dni i godziny, w których działają pracujący w niej windykatorzy terenowi. Najczęściej są to:

 • dni – od poniedziałku do piątku, a niektóre firmy działają także w weekend,
 • godziny – w dni powszednie od 7:00 do 21:00, a w weekendy od 8:00 do 20:00.

Warto wiedzieć:
Aby uniknąć ewentualnych procesów o nękanie dłużnika, windykatorzy terenowi nie pracują w dni świąteczne

Windykacja terenowa a egzekucja komornicza

Podczas windykacji terenowej, windykator może być pełnomocnikiem wierzyciela w trakcie prowadzonych przez komornika sądowego czynności związanych z egzekucją. Tym samym ma możliwość oraz prawo składać w jego imieniu wszelkie wnioski egzekucyjne, które przyśpieszają pracę komornika.

Windykator może również zebrać materiał dowodowy, który ułatwi mu sprzedaż np. nieruchomości na drodze licytacji komorniczej. Wiele osób nie ma świadomości, że windykator terenowy może odgrywać i taką rolę, a może to przecież być pomocne,  gdy nie mamy czasu przebywać obok komornika w czasie wszystkich prowadzonych działań.

Kto prowadzi windykację?

Różnice pomiędzy windykacją a egzekucją komorniczą są zdecydowanie inne, jeżeli chodzi o osoby, które są upoważnione do tych procesów. Ostateczny etap windykacji sądowej, jak sama nazwa wskazuje prowadzi sąd. Katalog osób, które mogą prowadzić tzw. windykację polubowną, jest natomiast znacznie szerszy:

 • Wierzyciel osobiście – w formie windykacji stacjonarnej lub formie online,
 • Firma windykacja, której wierzyciel zlecił prowadzenie windykacji,
 • Kancelaria prawna działająca na podstawie pełnomocnictwa wierzyciela.

Samodzielne prowadzenie windykacji jest oczywiście tańszym rozwiązaniem. Pozwala również zachować nam większą kontrolę nad całym procesem windykacyjnym. Wymaga poświęcenia przez nas jednak pewnej ilości czasu. Pomoc firmy windykacyjnej bądź kancelarii prawnej jest rozwiązaniem droższym, ale bez wątpienia szybszym i skuteczniejszym.

Kto prowadzi egzekucję?

Egzekucję prowadzi zawsze komornik. Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym (w przeciwieństwie do windykatora z firmy prywatnej) i tylko on może zajmować się wykonywaniem wyroków sądów cywilnych w drodze tzw. przymusu egzekucyjnego.

Etap egzekucji i środków jakiegokolwiek przymusu nie może stosować wierzyć ani osobiście jak i poprzez wynajętą przez niego firmę windykacyjną. Jest to istotna kwestia i należy o niej pamiętać i być ostrożnym. Nadal na rynku funkcjonują nierzetelne firmy windykacyjne, które w swoich działaniach wychodzą poza swoje prawne kompetencje.

Pytania i odpowiedzi

Czy windykator terenowy przychodzi za chwilówki?

Windykator terenowy teoretycznie może odwiedzić nas, jeżeli mamy zaległe chwilówki. Firmy pożyczkowe często wysyłają do spóźnialskich klientów SMS-y straszące wizytą windykatora terenowego. W rzeczywistości taka wizyta nigdy nie następuje, gdyż chwilówka na niewielką kwotę nie jest w stanie pokryć kosztów windykacji terenowej, które są zazwyczaj dość wysokie.

Co zrobić, jeśli windykator terenowy przekracza swoje obowiązki?

W momencie, gdy windykator przekracza swoje obowiązki, dłużnik może zareagować poprzez:

 • złożenie skargi do firmy zatrudniającej windykatora,
 • złożenie skargi do Powiatowego Rzecznika Konsumenta bądź Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • skarga do Komisji Nadzoru Finansowego
 • zawiadomienie policji lub prokuratury.

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Podmiotami pomagającymi wyjść z długów są adwokaci bądź radcy prawni. Prawnicy od długów zajmują się wąskim wycinkiem prawa i tym samym znają przepisy, metody oraz procedury nieznane prawnikom zajmującym się np. sprawami o rozwód.

Gdzie zgłosić nękanie przez windykatora terenowego?

Postępowanie windykatora, który wielokrotnie wydzwania i żąda spłaty długu, przez co wzbudza w nas poczucie zagrożenia, stanowi przestępstwo tzw. stalkingu. W przypadku niezaprzestania nękania możemy złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury.

 

 

4.2 (Ilość ocen: 47)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy