Zwrot kosztów za wcześniejszą spłatę chwilówki

Zaktualizowano 25-11-2020 Opinie 0 Autor: Michał Kamiński

Chwilówki to pożyczki gotówkowe o wyjątkowo krótkim terminie spłaty, ponieważ zwykle nie przekracza on 30 dni. Ewentualne przedłużenie tego terminu wiąże się z dodatkową opłatą i pewnie dlatego większość pożyczkobiorców decyduje się skorzystać z maksymalnego okresu kredytowania.

Warto wiedzieć, że mając gotówkę na spłatę pożyczki wcześniej niż w wyznaczonym terminie, warto jak najszybciej rozliczyć się z pożyczkodawcą, ponieważ przysługuje nam wtedy zwrot części kosztów.

Ustawowe prawo do zwrotu części kosztów

O prawie do zwrotu części kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki mówi Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, która obowiązuje zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe udzielające kredytów dla osób fizycznych do kwoty 255 550 zł.

O możliwości spłaty kredytu przed terminem, jak również prawach przysługujących z tego tytułu pożyczkobiorcy traktuje cały rozdział 4 ww. Ustawy. Z zapisów w nim zawartych wynika, że:

  • wcześniejszy zwrot pożyczki nie wymaga poinformowania o tym pożyczkodawcy,
  • ewentualnie nadpłacone koszty powinny być zwrócone pożyczkobiorcy w ciągu 14 dni od dnia spłaty całkowitej kwoty pożyczki,
  • w przypadku wcześniejszej spłaty całkowity koszt pożyczki powinien być obniżony o koszty dotyczące okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy (czyli za okres od dnia rzeczywistej spłaty do umownego terminu zwrotu pożyczki)

Przykład:
Wziąłeś chwilówkę na kwotę 1000 zł na okres 30 dni, a łączny koszt prowizji i odsetek to 280 zł. Spłaciłeś zobowiązanie po piętnastu dniach. W takiej sytuacji pożyczkodawca powinien zwrócić Ci 140 zł.

 

Jak firmy pożyczkowe odnoszą się do przepisów?

Pożyczkodawcy oferujące chwilówki, a także pożyczki ratalne, doskonale znają powyższe przepisy. Dowodem tego są zapisy w treści umowy ramowej, jakie można znaleźć można na wielu serwisach z pożyczkami.

Zwykle pod koniec znajduje się tam zapis o mniej więcej takim brzmieniu: „Pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu pożyczki przed wyznaczonym w umowie dniem spłaty. W przypadku spłaty całości lub części pożyczki przed wyznaczonym dniem spłaty, całkowity koszt pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono termin, na jaki została udzielona pożyczka”.

Jest więc to zgodne z treścią zapisów znajdujących się w cytowanej wyżej Ustawie. Należy jednak pamiętać, że sam sposób rozliczenia nadpłaconych kosztów może wyglądać nieco inaczej u poszczególnych pożyczkodawców. Najczęściej stosowane są dwa rozwiązania:

  1. Pożyczkobiorca musi spłacić pełną kwotę zobowiązania, czyli sumę pożyczonych pieniędzy powiększoną o całkowite koszty, takie jakie widnieją w umowie. Dopiero potem pożyczkodawca zwraca nadpłacone koszty na konto pożyczkobiorcy.
  2. Pożyczkobiorca najpierw ustala z pożyczkodawcą kwotę zobowiązania na dany dzień spłaty (na przykład telefonicznie) i dopiero potem spłaca sumę uwzględniającą obliczone przez pożyczkodawcę mniejsze koszty.

Warto pamiętać, że najbezpieczniej jest spłacić pełną kwotę zobowiązania i dopiero potem upominać się o zwrot nadpłaconych kosztów. W wielu firmach pożyczkowych procesy obsługi klientów są zautomatyzowane i system księgowy odkrywszy niepełną wpłatę, może „z automatu” uruchomić procedurę windykacyjną.

O wcześniejszej spłacie pożyczki warto poinformować pożyczkodawcę i wyraźnie upomnieć się o zwrot kosztów, pamiętając, że ma on na to 14 dni.

Uwaga
Wcześniejsza spłata nie oznacza, że pożyczkodawca zwróci nam nadpłatę w ciągu czternastu dni. Często ten termin jest przekraczany. Jeśli spłaciłeś pożyczkę wcześniej, sugerujemy skontaktować się z firmą pożyczkową i zażądać terminowego zwrotu.

Uwaga na dodatkowe opłaty za zwrot pożyczki przed terminem

Niestety Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje także możliwość pobrania przez pożyczkodawcę dodatkowej opłaty z tytułu wcześniejszej spłaty pożyczki.

Opłata taka musi jednak być wskazana wyraźnie w umowie pożyczki i może być zastosowana tylko w przypadku, gdy „kwota spłacanej w okresie 12 kolejnych miesięcy pożyczki jest wyższa niż trzykrotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty pożyczki”.

Dodatkowy warunek zastosowania prowizji za wcześniejszą spłatę mówi o tym, że musi ona nastąpić w okresie, gdy stopa oprocentowania pożyczki jest stała. W praktyce trudno znaleźć pożyczkodawcę, który stosowałby dodatkowe opłaty za wcześniejszy zwrot pożyczki. Warto jednak pamiętać, by czytając warunki umowy, zwrócić uwagę na tego rodzaju zapisy.

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy