Czy na rentę rodzinną można otrzymać kredyt hipoteczny?

Czy na rentę rodzinną można otrzymać kredyt hipoteczny?

Zaktualizowano 02-05-2021 Opinie 0 Autor: Michał Kamiński

Renta rodzinna jest regularnym świadczeniem otrzymywanym z ZUS lub KRUS, dlatego wydaje się, że banki powinny je akceptować jako źródło dochodu zapewniające zdolność kredytową.

O ile jednak rzeczywiście zaciągnięcie niewielkiej pożyczki nie będzie dla świadczeniobiorcy problemem, o tyle kredyt hipoteczny na rentę rodzinną może być trudny do uzyskania.

Sprawdź, czy renta rodzinna wlicza się do dochodu i czy można na jej podstawie wziąć kredyt mieszkaniowy.

Co to jest renta rodzinna?

Renta rodzinna jest przyznawana najbliższej rodzinie zmarłej osoby, która przed śmiercią pobierała świadczenie emerytalno-rentowe i zapewniała bliskim utrzymanie. Z takiej renty w praktyce korzystają najczęściej wdowy lub wdowcy oraz dzieci zmarłego świadczeniobiorcy.

Otrzymują one jedynie część świadczenia pobieranego przez zmarłego członka rodziny, a dokładnie w wysokości:

 • 95%, jeśli do pobierania renty rodzinnej uprawnione są co najmniej 3 osoby,
 • 90%, jeśli renta rodzinna przysługuje 2 osobom (np. wdowie i jej dziecku),
 • 85% świadczenia, jeżeli do jego otrzymywania prawo uzyska wyłącznie jedna osoba (np. dziecko zmarłego świadczeniobiorcy lub jego małżonek).

ZUS wylicza jedną kwotę świadczenia, którą potem dzieli między wszystkie osoby uprawnione po równo. Każdej z nich może też przysługiwać inny okres wypłaty renty np. dziecko niemające orzeczonej niezdolności do pracy może ją otrzymywać maksymalnie do zakończenia edukacji, a więc do 25. roku życia.

Z kolei wdowa, która wychowuje nieletnie dzieci i uzyskała prawo do renty przed ukończeniem 50. roku życia, będzie ją otrzymywać do momentu osiągnięcia przez dzieci pełnoletności.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest kredytem bankowym udzielanym na zakup mieszkania, działki lub innej nieruchomości, a także na inne cele mieszkaniowe np. budowę domu bądź remont. Ze względu na cel finansowania zaciąga się go zazwyczaj w dość wysokiej kwocie i na długi okres kredytowania – średnio około 20-25 lat.

Zobowiązanie wymaga zabezpieczenia na hipotece nieruchomości. Chcąc zaciągnąć kredyt hipoteczny, należy spełnić wiele warunków. Do najważniejszych z nich należą:

 • posiadanie wkładu własnego – w zależności od banku wynosi on od 10 do nawet 40% wartości nieruchomości,
 • odpowiedni wiek – koniec okresu spłaty kredytu hipotecznego powinien przypadać nie później niż około 70-75. urodzin kredytobiorcy,
 • zdolność kredytowa – oceniana jest na podstawie wielu kryteriów, jednak kluczowe są dochody kredytobiorcy, które powinny być regularne i w wysokości umożliwiającej spłatę rat kredytowych,
 • wiarygodność płatnicza – na kredyt hipoteczny mają szanse osoby mające dobrą historię kredytową w BIK oraz niewidniejące w rejestrach dłużników.

Procedura zaciągania kredytu hipotecznego jest dość skomplikowana. Należy przede wszystkim złożyć w banku stosowny wniosek oraz dostarczyć szereg dokumentów m.in. potwierdzających dochody.

Czy renta rodzinna wlicza się do dochodu?

Z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym renta rodzinna jest uznawana za dochód i dlatego należy ją rozliczyć w deklaracji rocznej PIT. Świadczenie jest również traktowane jako dochód przez banki, dlatego informację na jego temat należy wpisać w formularzu wniosku o kredyt.

Banki wymagają wpisania wysokości świadczenia oraz okresu, na jaki została przydzielona renta. Zazwyczaj także prawo do świadczenia należy potwierdzić poprzez dostarczenie do banku stosownych dokumentów np. decyzję organu rentowego oraz ostatni odcinek renty.

Czy bank może udzielić kredytu na rentę rodzinną?

Bank jak najbardziej może udzielić kredytu lub pożyczki na podstawie renty rodzinnej. Decyzja kredytowa zależy jednak od następujących czynników:

 • na jak długo zostało przyznane świadczenie – okres pobierania reny nie powinien być krótszy niż okres spłaty kredytu,
 • w jakiej wysokości jest świadczenie i czy jest to jedyny dochód kredytobiorcy – jeśli wnioskodawca utrzymuje się wyłącznie z niewielkiej renty rodzinnej, ma raczej niewielkie szanse na zaciągnięcie zobowiązania w banku (zależeć to będzie od kwoty wnioskowanego kredytu oraz stałych wydatków).

Należy też pamiętać, że bank weźmie pod uwagę wyłącznie rentę, do której prawo ma osoba wnioskująca o kredyt.

Jeśli więc np. o kredyt złoży wniosek wdowa, na której konto wpływa renta rodzinna przysługująca dzieciom, bank nie uzna tych środków za jej dochody (są to dochody dzieci, którymi wdowa jedynie zarządza).

Jaki kredyt hipoteczny można otrzymać na rentę rodzinną?

W praktyce kredyt hipoteczny na rentę rodzinną jest bardzo trudny do uzyskania. Jest to bowiem świadczenie o charakterze okresowym, które w dodatku może być odebrane, jeśli organ rentowy uzna, że świadczeniobiorca przestał spełniać warunki do jego otrzymywania.

Jeżeli kredytobiorca czerpie dochody z różnych źródeł (np. dodatkowo otrzymuje wynagrodzenie za pracę) i mają one charakter stały oraz są w odpowiedniej wysokości, bank może pozytywnie rozpatrzyć wniosek o kredyt hipoteczny.

Szansy na zaciągnięcie takiego dużego zobowiązania raczej nie mają natomiast osoby, które utrzymują się wyłącznie z renty rodzinnej.

Jak podnieść swoją zdolność kredytową na rencie rodzinnej?

Osoby utrzymujące się z renty rodzinnej i chcące zaciągnąć kredyt hipoteczny, muszą najpierw poprawić swoją zdolność kredytową, aby móc liczyć na uzyskanie finansowania. Jak to zrobić? Możliwości jest kilka:

 • znalezienie dodatkowego, stałego źródła dochodów – najlepsze będzie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, która jest najlepiej oceniana przez banki przy badaniu zdolności kredytowej,
 • uzbieranie maksymalnie wysokiego wkładu własnego – dzięki temu można skrócić okres kredytowania oraz zmniejszyć wysokość rat, a więc tym samym zwiększyć swoją zdolność kredytową,
 • wnioskowanie o kredyt hipoteczny z innym współkredytobiorcą, który ma dobrą zdolność kredytową (najlepiej wysokie dochody z tytułu umowy o pracę) – takim współkredytobiorcą może być ktoś z rodziny lub osoba niespokrewniona np. partner lub partnerka.

Na co uważać pracując na rencie rodzinnej?

Najlepszym sposobem na zwiększenie swoich szans na kredyt hipoteczny jest znalezienie dodatkowego źródła dochodów. Banki docenią przede wszystkim zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, albo odpowiednio długo prowadzoną i rentowną działalność gospodarczą. Niestety dodatkowe zarobki z tytułu pracy dorywczej, czy też osiągane na podstawie niestabilnych umów o dzieło lub zlecenia raczej nie pomogą uzyskać kredytu hipotecznego na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat.

Należy jednak uważać na wysokość dodatkowych dochodów. Organ rentowy, a więc ZUS lub KRUS, mogą bowiem obniżyć rentę rodzinną lub nawet zawiesić całkowicie jej wypłatę, jeśli rencista zacznie osiągać przychody przekraczające odpowiednio 70 lub 130% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W takiej sytuacji, gdy rzeczywiście wysokie zarobki mogą grozić zmniejszeniem lub utratą świadczenia rentowego, należy zastanowić się, co bardziej się opłaca – czy rezygnacja z renty czy rezygnacja z pracy zapewniającej atrakcyjne wynagrodzenie.

Kredyt hipoteczny a odebranie renty rodzinnej

Odebranie renty rodzinnej np. z powodu uzyskiwania zbyt wysokich przychodów z tytułu pracy, zmienia zdolność kredytową kredytobiorcy.

Banki w umowach o kredyt hipoteczny najczęściej zawierają zapis, który zobowiązuje klienta do poinformowania ich o każdym zdarzeniu wpływającym na zdolność kredytową, a więc np. o utracie pracy lub innego stałego źródła dochodów, które było brane pod uwagę przy udzielaniu finansowania i określaniu warunków jego spłaty.

Utrata renty rodzinnej też jest takim istotnym zdarzeniem, ponieważ powoduje, że kredytobiorca dysponuje mniejszą ilością gotówki, a więc może mieć problem ze spłatą rat w określonej wysokości. W takim wypadku konieczna może być zmiana warunków spłaty kredytu.

Podsumowanie

Renta rodzinna jest dość niskim świadczeniem, w dodatku niemającym stałego charakteru. Z tego względu uzyskanie kredytu hipotecznego wyłącznie na podstawie renty rodzinnej jest bardzo trudne.

Swoje szanse na zaciągnięcie kredyt na zakup mieszkania lub budowę domu można zwiększyć przede wszystkim poprzez zwiększenie dochodów, jednak w tym przypadku należy uważać na ryzyko utraty renty z powodu przekroczenia limitu zarobków. W wielu przypadkach

Oceń tekst

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy