Czy na rentę chorobową można otrzymać kredyt hipoteczny?

Czy na rentę chorobową można otrzymać kredyt hipoteczny?

Zaktualizowano 02-04-2021 Opinie 0 Autor: Michał Kamiński 929 Czytano

Kredyt hipoteczny to duże zobowiązanie, dlatego renta chorobowa może okazać się niewystarczająca, by go zaciągnąć. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, między innymi wysokości uzyskiwanych przez niego dochodów oraz posiadanej zdolności kredytowej.

Sprawdź, jak w praktyce wygląda możliwość wzięcia kredytu hipotecznego przez rencistę i jakie są sposoby na zwiększenie swoich szans na otrzymanie finansowania.

Co to jest renta chorobowa?

Renta chorobowa to świadczenie wypłacane z ZUS osobom, które mają stwierdzoną całkowitą lub częściową niezdolność do pracy ze względu na zły stan zdrowia. Może być ona przyznana na stałe lub tylko na określony czas. Jej wysokość zależy głównie od stażu pracy oraz wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przed ubieganiem się o świadczenie.

Najniższa renta chorobowa wynosi obecnie 1250,88 zł w przypadku osób całkowicie niezdolnych do pracy lub 938,16 zł z tytułu częściowej niezdolności. Przeciętna wysokość świadczenia wynosi natomiast około 1800 zł. Są to zatem niewysokie kwoty, dlatego wielu rencistów ma wątpliwości co do swoich szans na kredyt hipoteczny.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest to kredyt udzielany pod zabezpieczenie na hipotece nieruchomości. Możesz go zaciągnąć wyłącznie w banku i tylko na cele mieszkaniowe, czyli np. na zakup mieszkania, budowę domu, bądź zakup działki. Wyjątkiem są pożyczki hipoteczne, które udzielane są na dowolny cel.

Z racji przeznaczenia kredyty hipoteczne opiewają zazwyczaj na wysokie kwoty – od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Z tego też względu ich spłata rozłożona jest zazwyczaj na bardzo długi okres – maksymalnie może on wynieść nawet 35 lat.

Mimo długiego okresu spłaty miesięczne raty kredytu hipotecznego są zazwyczaj dość wysokie. Przykładowo, przy zobowiązaniu zaciągniętym w wysokości 250 000 zł na okres 25 lat miesięczna rata wynosi około 1200 zł.

Aby uzyskać kredyt hipoteczny, należy spełnić kilka istotnych warunków:

 • wnieść wkład własny w wysokości minimum 20% wartości kupowanej nieruchomości (lub 10% przy spełnieniu dodatkowych warunków),
 • wskazać nieruchomość, na której bank będzie mógł ustanowić zabezpieczenie kredytu,
 • dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przez bank (najważniejsze są: zaświadczenie o dochodach oraz dokumenty dotyczące nieruchomości np. umowa przedwstępna zakupu mieszkania),
 • posiadać zdolność kredytową – zależy ona głównie od wysokości dochodów, ale także od historii kredytowej, kosztów utrzymania, wysokości innych spłacanych zobowiązań, wieku kredytobiorcy itp.

Przy ocenie zdolności kredytowej banki zwracają uwagę w pierwszej kolejności na dochody – ważna jest ich wysokość, regularność oraz źródło.

Czy renta chorobowa wlicza się do dochodu?

Podobnie jak emerytura i inne świadczenia z ZUS, renta chorobowa wlicza się do dochodu, dlatego należy np. rozliczać ją w rocznym zeznaniu podatkowym i odprowadzać podatek dochodowy. Nie ma tutaj znaczenia, czy świadczenie jest stałe, czy okresowe, a także w jakiej jest wysokości.

Przeczytaj więcej na temat, jak renta chorobowa wlicza się do dochodu.

Czy bank może udzielić kredytu na rentę chorobową?

Banki również traktują rentę chorobową jak dochód, dlatego umożliwiają rencistom ubieganie się na jej podstawie o kredyt hipoteczny. W takim przypadku należy w formularzu wniosku zaznaczyć, że źródłem dochodów jest renta oraz podać jej miesięczną wysokość, a także potwierdzić ten fakt odpowiednimi dokumentami. Banki najczęściej wymagają dostarczenia:

 • decyzji z ZUS o przyznaniu świadczenia,
 • decyzji z ZUS o ostatniej waloryzacji,
 • ostatniego odcinka renty albo historii rachunku bankowego, na który przelewane jest świadczenie.

Pamiętaj, że większość banków akceptuje rentę chorobową jako źródło dochodów, jednak pod warunkiem, że świadczenie jest przyznane na stałe. Dotyczy to sytuacji, gdy renta stanowi jedyny dochód osoby wnioskującej o kredyt hipoteczny.

Jeśli więc masz przyznaną rentę np. jedynie na 2 lata, masz bardzo małe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego. Bank będzie bowiem miał obawy co do Twoich przyszłych dochodów, a więc także co do możliwości regulowania rat.

Jaki kredyt hipoteczny można otrzymać na rentę chorobową?

To, jaki kredyt hipoteczny może otrzymać rencista, zależy od oceny jego zdolności kredytowej. Kluczowe znaczenie ma wysokość dochodów oraz wydatków, które pomniejszają pulę środków, jakie mogą być przeznaczane na spłatę zobowiązania.

Jeśli chodzi o wydatki, banki patrzą przede wszystkim na wysokość innych zobowiązań kredytowych, ale także na koszty utrzymania. Te ostatnie wg GUS wynoszą przeciętnie ponad 1250 zł miesięcznie na jedną osobę.

Nietrudno się więc domyślić, że renciści pobierający najniższe świadczenia nie mają co liczyć na jakikolwiek kredyt hipoteczny, bo ich dochody niemal w całości pochłaniają wydatki związane z codziennym utrzymaniem.

Szanse na kredyt hipoteczny mają zatem osoby uzyskujące dochód na poziomie minimum 2-3 tys. zł miesięcznie. Wówczas w zależności od posiadanych zobowiązań oraz okresu spłaty kredytu mogą ubiegać się o kwotę od kilkudziesięciu do około 200 tys. złotych.

Są to jednak wyłącznie szacunki, ponieważ na ocenę zdolności kredytowej wpływa wiele innych czynników.

Ogólnie warto pamiętać, że zdolność kredytową obniżają:

 • zbyt niskie dochody,
 • inne spłacane kredyty i pożyczki,
 • dzieci i niepracujący małżonek na utrzymaniu (w przypadku małżeństw nieposiadających rozdzielności majątkowej bank rozpatrujący wniosek o kredyt hipoteczny będzie wymagał także dostarczenia zaświadczenia o zarobkach małżonka),
 • krótki okres spłaty zobowiązania – może on wynikać np. z wieku kredytobiorcy, ponieważ umowa na kredyt hipoteczny nie powinna trwać dłużej niż do około 70-75 urodzin kredytobiorcy.

Jak podnieść swoją zdolność kredytową na rencie chorobowej?

Najczęstszą przeszkodą przy ubieganiu się rencisty o kredyt hipoteczny jest brak zdolności kredytowej, który może wynikać z różnych przyczyn. Warto więc wiedzieć, jakie są możliwości poprawienia takiej zdolności, a więc także zwiększenia swoich szans na pozyskanie finansowania. Tymi sposobami mogą być:

 • zwiększenie dochodów przez podjęcie pracy zarobkowej – renta chorobowa dopuszcza taką możliwość, dlatego każdy rencista może podjąć normalnie pracę zarobkową, także na podstawie umowy o pracę,
 • zmniejszenie swoich zobowiązań – przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny warto pospłacać inne pożyczki, chwilówki, karty kredytowe, czy debety w rachunku,
 • złożenie wniosku z inną osobą o dobrej zdolności kredytowej – może nim być nim rodzic, dorosłe dziecko, a nawet osoba niespokrewniona np. partner,
 • uzbieranie jak najwyższego wkładu własnego – poprawi to zdolność kredytową, ponieważ ze względu na niższą kwotę kredytu niższa będzie także rata,
 • złożenie wniosku o niższy kredyt i maksymalny możliwy okres spłaty.

Na co uważać pracując na rencie chorobowej?

Najprostszym sposobem na zwiększenie swoich szans na kredyt hipoteczny jest podjęcie pracy. Musisz jednak pamiętać, że renta chorobowa będzie wypłacana pracującemu renciście wyłącznie wtedy, jeśli jego miesięczne zarobki nie przekroczą wartości 130% przeciętnego wynagrodzenia (od 1 marca 2021 roku przychody rencisty nie mogą zatem przekroczyć kwoty 7095,40 zł).

Przekroczenie tego limitu będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty świadczenia. ZUS może także zmniejszyć jego wysokość – nastąpi to w sytuacji, gdy przychody z tytułu pracy zarobkowej rencisty przekroczą 70% przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie limitem tym jest suma 3820,60 zł).

Kredyt hipoteczny a odebranie renty chorobowej

Odebranie renty chorobowej może nastąpić np. z powodu przekroczenia limitu przychodów lub po orzeczeniu o odzyskaniu zdolności do pracy. W takim przypadku sytuacja finansowa kredytobiorcy ulegnie zmianie i może mieć wpływ na spłatę zobowiązania.

Banki zazwyczaj w umowach kredytowych zamieszczają zapis mówiący o tym, że kredytobiorca powinien informować o każdej sytuacji powodującej zmianę sytuacji finansowej, a więc np. o utracie pracy, czy właśnie prawa do pobierania świadczeń z tytułu renty chorobowej.

Poinformowanie banku o takiej sytuacji nie oznacza jednak, że umowa kredytowa zostanie automatycznie rozwiązana. Jeśli kredytobiorca ma inne stałe źródło dochodów (np. wynagrodzenie za pracę), które pozwolą mu na regulowanie rat, bank nie będzie robił żadnych problemów z powodu odebrania renty.

Gorzej, jeśli kredytobiorca zostanie pozbawiony całkowicie dochodów. Wówczas bank może zaproponować np. wakacje kredytowe, czyli przerwę w spłacie rat, podczas której kredytobiorca będzie mógł spokojnie poszukać pracy. Regulowanie rat może także przejąć ubezpieczyciel.

Przy zaciąganiu kredytu hipotecznego bardzo wskazane jest wykupienie takiego ubezpieczenia na wypadek różnych zdarzeń losowych skutkujących brakiem możliwości spłaty zobowiązania, czyli np. na wypadek utraty pracy lub choroby.

Podsumowanie

Renta chorobowa daje możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego, jednak szanse na jego otrzymanie zależą w głównej mierze od wysokości dochodów kredytobiorcy.

Świadczenia rentowe w Polsce są dość niskie, dlatego renciści chcący kupić mieszkanie na kredyt muszą zazwyczaj wykazać w banku dodatkowe dochody. Najlepiej, jeśli jest to wynagrodzenie otrzymywane na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Sytuację ratuje także wniesienie wysokiego wkładu własnego lub ubieganie się o kredyt z pracującym małżonkiem, zwłaszcza jeśli ma on dość wysokie zarobki.

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy