Zaświadczenie o nauce do renty rodzinnej – obowiązki świadczeniobiorców

Zaświadczenie o nauce do renty rodzinnej – obowiązki świadczeniobiorców

Zaktualizowano 26-04-2021 Autor: Arkadiusz Stal

Renta rodzinna może być pobierana przez dzieci i młodzież nawet do 25. roku życia. Jednym z podstawowych warunków otrzymywania świadczenia jest jednak kontynuowanie nauki w szkole lub na studiach. W związku z tym ZUS wymaga od świadczeniobiorcy dostarczania każdego roku zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lub na uczelnię. Dowiedz się, kiedy dokładnie należy go doręczyć i jakie są konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku.

Co to jest renta rodzinna i kto jej udziela?

Renta rodzinna jest świadczeniem wypłacanym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla członków rodziny osoby zmarłej, która przed śmiercią pobierała emeryturę, rentę inwalidzką bądź podobne świadczenie emerytalno-rentowe. Jest to zatem forma wsparcia finansowego dla bliskich zmarłego, który w znaczący sposób przyczyniał się do ich utrzymania. Renta rodzinna ma na celu niejako zastąpić środki dokładane przez niego przed śmiercią do domowego budżetu i tym samym zapewnić jego bliskim podobny standard życia.

Wysokość renty rodzinnej zależy od wysokości świadczenia pobieranego przez zmarłego i stanowi jego część np. 85 lub 95%, w zależności od liczby osób uprawnionych do jej otrzymywania.

Na kogo przydzielana jest renta rodzinna?

Do renty rodzinnej mają prawo przede wszystkim małżonkowie osoby zmarłej oraz dzieci, a także w szczególnych przypadkach rodzice, rodzeństwo i wnuki. Aby móc pobierać świadczenie, należy spełnić szereg warunków szczególnych. Jeśli chodzi o dzieci, mają one prawo do renty rodzinnej po zmarłej matce lub ojcu, jeżeli:

  • mają nie więcej niż 16 lat,
  • mają więcej niż 16 i mniej niż 25 lat, jeśli się uczą lub studiują,
  • bez względu na wiek, jeśli przed ukończeniem 16 lat lub wieku 25 podczas nauki stały się niezdolne do pracy.

Prawo do świadczenia mają zarówno rodzone dzieci zmarłej osoby, jak też przysposobione oraz dzieci drugiego małżonka, jeśli były na jej utrzymaniu.

Warto zauważyć, że dzieci w wieku do 16 lat otrzymują prawo do renty bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Starsze dzieci natomiast mogą otrzymać świadczenie tylko w sytuacji, jeżeli się uczą w szkole (średniej, policealnej, zawodowej itp.), albo studiują. Co ważne, ZUS przyznaje im rentę na podstawie zaświadczenia potwierdzającego uczęszczanie do szkoły lub na uczelnię wyższą.

Takie zaświadczenie o nauce należy dostarczyć do ZUS:

  • przy składaniu wniosku o rentę rodzinną – na podstawie takiego dokumentu ZUS przyzna świadczenie na okres nauki, jaki jest zapisany w zaświadczeniu (może być to rok, albo od razu np. 3 lata pozostałe do zakończenia edukacji w danej placówce),
  • po upłynięciu okresu nauki wskazanym w ostatnim zaświadczeniu, jeśli dziecko zamierza kontynuować naukę i pobierać nadal rentę rodzinną.

W praktyce wiele dzieci musi dostarczać takie zaświadczenia do ZUS nawet co rok.

Kto wydaje zaświadczenie o nauce do renty rodzinnej?

Zaświadczenie o nauce do renty rodzinnej wydaje szkoła lub uczelnia, do której dziecko uczęszcza. Po dokument należy zatem udać się do sekretariatu szkoły bądź do dziekanatu uczelni.

Zaświadczenie o nauce do renty dla osoby w liceum

Zaświadczenie o nauce do renty rodzinnej z liceum należy pobrać w sekretariacie szkoły. Należy je dostarczyć do ZUS w oryginale. Jeśli będzie ono wydane jedynie na rok, ZUS będzie wypłacał uczniowi świadczenie do końca wakacji, a więc do sierpnia. Aby móc korzystać z renty w kolejnym roku szkolnym, uczeń musi ponownie doręczyć do organu rentowego zaświadczenie ze szkoły. Co ważne, aby zachować ciągłość świadczenia, należy kolejny dokument potwierdzający naukę dostarczyć do ZUS najpóźniej we wrześniu – jeśli zrobi się to w październiku, renta za wrzesień nie będzie wypłacona.

Zaświadczenie o nauce ze studiów do renty rodzinnej

Bardzo podobne zasady dotyczą studentów pobierających rentę rodzinną. W ich przypadku jednak wypłata świadczenia następuje do września, a kolejne zaświadczenie o nauce na uczelni wyższej należy dostarczyć do października. Złożenie dokumentów z opóźnieniem np. dopiero w listopadzie także będzie skutkowało brakiem wypłaty renty za okres niepotwierdzony zaświadczeniem o nauce.

Osoby dopiero rozpoczynające studia wyższe muszą dostarczyć aż dwa dokumenty do ZUS:

  • do końca września – zaświadczenie o dostaniu się na studia (najlepiej zrobić to jeszcze w lipcu),
  • do końca października – zaświadczenie o byciu studentem.

Co się stanie jeśli zapomnisz o zaświadczeniu o nauce?

Niedostarczenie w określonym terminie zaświadczenia o nauce powoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia. Warto jednak pamiętać, że zaświadczenie może być wystawione przez szkołę na okres dłuższy niż jeden rok np. na pełne 4 lata nauki w liceum. W takim przypadku nie trzeba sobie zaprzątać głowy corocznym doręczaniem kolejnych dokumentów do ZUS, bo będzie on wypłacał rentę do końca okresu wskazanego w pierwszym zaświadczeniu.

Co się stanie jeśli dziecko rzuci szkołę?

Dziecko pobierające rentę rodzinną, które przerwie lub zakończy naukę w szkole lub na studiach, ma obowiązek poinformowania o tym fakcie organ rentowy. Jeśli tego nie zrobi i będzie wciąż pobierało świadczenie, musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami. ZUS bowiem na własną rękę sprawdza, czy świadczeniobiorca faktycznie uczęszcza do szkoły lub na uczelnię i jeśli się dowie, że jest inaczej, zażąda zwrotu nienależnie pobranych sum wraz z odsetkami.

Podsumowanie

Zaświadczenie o nauce jest niezbędne do tego, by dziecko mogło otrzymywać rentę rodzinną po zmarłym rodzicu. Dostarczanie dokumentu niekiedy jest konieczne nawet co rok. Obowiązek ten jednak dotyczy wyłącznie uczniów, którzy ukończyli 16. rok życia – młodsze dzieci otrzymują świadczenie bez względu na to, czy chodzą do szkoły czy nie. Zaświadczenie o nauce do renty rodzinnej należy pozyskać we własnym zakresie ze szkoły lub uczelni oraz dostarczyć do ZUS. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje albo wstrzymanie wypłaty świadczenia, albo nawet utratę prawa do renty. Organ rentowy należy także poinformować o zakończeniu lub przerwaniu nauki.

Oceń tekst

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy