Uzasadnienie zapomogi — przykład

Uzasadnienie zapomogi — przykład

Zaktualizowano 09-05-2023 Autor: Arkadiusz Stal

Chcąc skorzystać z pomocy finansowej w formie zapomogi, nasz wniosek o świadczenie musi zawierać opis sytuacji, która uprawnia nas do jej otrzymania.

Najczęściej chodzi o nagłe, losowe zdarzenie, którego skutki wiążą się z koniecznością wygospodarowania z domowego budżetu znacznej sumy.

Poniższy tekst pomaga w napisaniu uzasadnienia zapomogi oraz rozjaśnia wszystkie podstawowe informacje na jej temat. Znajdziemy tu również darmowy wzór wniosku o zapomogę do pobrania.

Co to jest zapomoga?

Zapomogą nazywamy pomoc finansową dla osób fizycznych w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach losowych.

Zapomogi są:

 • doraźne,
 • bezzwrotne.

To oznacza, że z reguły stanowią jednorazową pomoc w postaci zastrzyku gotówki, której nie musimy oddawać świadczeniodawcy. Nie każda zapomoga jest jednak udzielana na identycznych zasadach.

Jakie są rodzaje zapomogi?

Zapomogi możemy podzielić ze względu na podmiot, który ich udziela na otrzymywane:

 • z zakładu pracy,
 • od organizacji charytatywnej,
 • z organizacji samopomocowych, w których członkowie uiszczają składki pozwalające sfinansować tego typu pomoc.

Zapomogi z zakładu pracy mogą być wypłacane:

 • z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – są wtedy najczęściej całkowicie nieopodatkowane,
 • ze środków obrotowych pracodawcy – mogą podlegać oskładkowaniu podatkiem dochodowym.

Dodatkowo zapomogi dzielimy też z uwagi na podstawę udzielenia, na:

 • zapomogi losowe
  dotyczą sytuacji niespodziewanych, które postawiły wnioskującego w trudnym położeniu materialnym. Sytuacje te powinny być z definicji losowe i wynikające z zewnętrznych, niezależnych od nas przyczyn (np. powódź, pożar czy włamanie).
 • zapomogi socjalne
  są udzielane osobom, które doświadczyły zdarzenia pogarszającego ich sytuację finansową długofalowo. Stanowią pomoc, kiedy status materialny świadczeniobiorcy znacznie się obniżył, a nie kiedy – jak w przypadku zapomogi losowej – czeka go pojedynczy wydatek, na który trudno wygospodarować gotówkę (np. utrata pracy współmałżonka lub jego śmierć).

Kto może skorzystać z zapomogi?

Najczęściej osobami, które korzystają z zapomóg są zatrudnieni na umowę o pracę w zakładach posiadających ZFŚS.

Oprócz pracowników zatrudnionych w tej formie, z funduszu mogą korzystać również:

 • osoby zatrudnione na zastępstwo,
 • osoby zatrudnione na podstawie powołania czy mianowania,
 • rodzice przebywający na urlopach związanych z urodzeniem dziecka (macierzyńskim, rodzicielskim czy wychowawczym),
 • osoby będące na tzw. okresie wypowiedzenia umowy,
 • emeryci i renciści danego zakładu,
 • współmałżonek i osoby pozostające na utrzymaniu każdego pracownika, o którym mowa powyżej.
Ważne!

Ustawa o ZFŚS wyłącza jednak z prawa do świadczeń osoby będące na urlopie bezpłatnym.

Jeżeli znajdujemy się na powyższej liście, a nasz pracodawca jest zobligowany do gromadzenia środków w ramach funduszu socjalnego (lub robi to dobrowolnie), nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy w razie potrzeby złożyli stosowny wniosek.

To czy otrzymamy pieniądze i czy ich wysokość pokryje się z wartością z wniosku, będzie zależało jednak od tego, w jaki sposób uargumentujemy swoje potrzeby i jak odniesie się do nich pracodawca.

Dlaczego do wniosku o zapomogę potrzebne jest uzasadnienie?

Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych nakazuje pracodawcom uzależniać pomoc finansową i jej wysokość od sytuacji:

 • rodzinnej,
 • materialnej,
 • życiowej.

Innymi słowy, to, jaką kwotę otrzyma w formie zapomogi wnioskujący, zależy od tego, co dokładnie się stało, jak wpłynęło to na gospodarstwo domowe i ile osób „ucierpiało” w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia.

Trzeba też pamiętać, że administratorem środków z funduszu jest pracodawca, a wszystkie zapomogi mają charakter uznaniowy.

Czym jest uzasadnienie wniosku o zapomogę?

Uzasadnienie wniosku o zapomogę jest argumentem dla świadczeniodawcy, by przychylił się do naszej prośby z dokumentu.

Im dokładniej i lepiej opiszemy nasze położenie, tym większe mamy szanse na otrzymanie pomocy.

Uzasadnienie zapomogi z wniosku bezpośrednio wpływa na jego ocenę przez pracodawcę.

Wniosek o zapomogę — jak napisać?

Wniosek o zapomogę potraktujmy jak prośbę, a nie roszczenie, jednak mimo wszystko zachowajmy oficjalny ton wypowiedzi.

Pamiętajmy o danych, które powinny się na nim znaleźć oraz rzeczowym, klarownym i zwięzłym opisie naszej sytuacji.

Dokument powinien zawierać:

 • dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL);
 • dane teleadresowe (miejsce zamieszkania, numer telefonu);
 • informacje o dochodzie przypadającym na jednego członka naszej rodziny wraz z określeniem ich liczby;
 • ewentualne informacje o stanie zdrowia członków rodziny (jeśli np. na naszym utrzymaniu pozostaje osoba przewlekle lub trwale chora bądź niepełnosprawna);
 • opis losowego zdarzenia w związku, z którym ubiegamy się o zapomogę – tj. uzasadnienie wniosku;
 • załączniki poświadczające, że wymieniona wyżej sytuacja faktycznie miała miejsce;
 • informację dotyczącą celu, na jaki zostaną przeznaczone środki z zapomogi.

Darmowy wzór podania o zapomogę finansową

Większość instytucji pomocowych oraz zakładów pracy dysponuje własnym wzorem wniosku o zapomogę.

Jeśli nasz pracodawca czy organizacja, do której zamierzamy się zwrócić, nie posiada wewnętrznego dokumentu, który należy wypełnić, możemy posłużyć się poniższym darmowym wzorem.

Ważne!

Wzór podania o zapomogę finansową w formacie DOC jest całkowicie bezpłatny i może go edytować według własnych potrzeb.

Uzasadnienie zapomogi — przykłady do użycia

Uzasadnienie zapomogi, czyli opisowa część wniosku o pomoc jest zależna od indywidualnej sytuacji każdego aplikującego.

Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, poniższy przykładowy opis sytuacji życiowej do zapomogi  pozwoli Ci przygotować solidny i rzetelny dokument.

Dokument dotyczy najczęściej prośby o wsparcie finansowe w związku:

ze stanem zdrowia/chorobą

„Z powodu złamania nogi i czekającej mnie z tego tytułu operacji, przebywam na zwolnieniu lekarskim od … do …. Długotrwała nieobecność w pracy i otrzymywanie zasiłku chorobowego sprawiają, że nie jestem w stanie pokryć kosztów czekającej mnie rehabilitacji. Wnioskuję o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którą przeznaczę na fizjoterapię uszkodzonej kończyny, by jak najszybciej otrzymać od lekarza zaświadczenie o zdolności do dalszej pracy. Do wniosku dołączam dokumentację medyczną.”

ze zdarzeniem losowym

„Dnia … na parkingu pod adresem … doszło do samozapłonu mojego samochodu. Badanie techniczne wykluczyło ingerencję osób trzecich, pojazd zapalił się najprawdopodobniej przez wadę ukrytą. Ze względu na mój adres zamieszkania, brak samochodu jest dla mnie równoznaczny z brakiem możliwości dowiezienia dzieci do placówek opiekuńczych oraz dojazdu do pracy. Wnioskuję o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na zakup nowego pojazdu. Do wniosku dołączam raport policji oraz straży pożarnej i kopię dowodu rejestracyjnego samochodu wraz z informacją o ważnym przeglądzie technicznym.”

ze śmiercią współmałżonka

„Wnioskuję o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ponieważ dnia … zmarł mój ś.p. mąż Jan Nowak i zostałam jedynym żywicielem rodziny. Na moim utrzymaniu pozostaje dwójka dzieci w wieku … i …. Zapomogę przeznaczę na zakup opału oraz ubrań zimowych dla dzieci. Do wniosku dołączam akt zgonu małżonka.”

z trudną sytuacją materialna, rodzinną lub życiową

„W związku z uchylaniem się przez byłego współmałżonka od płatności zasądzonych alimentów, wraz z dwójką dzieci znajdujemy się obecnie w trudnej sytuacji materialnej. Wnioskuję o zapomogę, która pokryłaby nasze podstawowe potrzeby do momentu ściągnięcia długu przez komornika. Do wniosku załączam dokumentację sądową oraz akty urodzenia dzieci.”

3.7 (Ilość ocen: 21)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy