Świadczenie przedemerytalne – co to zasiłek przedemerytalny?

Świadczenie przedemerytalne – co to zasiłek przedemerytalny?

Zaktualizowano 21-08-2023 Autor: Marta Wycisło

Świadczenie przedemerytalne to ważny temat dla sporej grupy pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego. Aby dowiedzieć się, komu i w jakich sytuacjach przysługuje ten rodzaj wsparcia, warto przeczytać poniższy poradnik. Świadczenie ma bowiem wiele zalet, jednak by je otrzymać, trzeba spełniać określone warunki i dopełnić odpowiednich formalności.

Czym jest świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne to zasiłek przysługujący osobom o długim stażu pracy (lub pobierania renty), które straciły zatrudnienie bądź prawo do renty w wieku znacznie utrudniającym ponowne znalezienie pracy.

Warunki, które dodatkowo należy spełniać, by kwalifikować się do tego rodzaju pomocy ze strony państwa, szczegółowo opisuje Ustawa o emeryturach i rentach z FUS.

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny w 2023?

Od 1 marca 2023 roku świadczenie przedemerytalne ma wartość 1600,70 zł brutto miesięcznie. W 2022 roku było to 1350,70 zł, a w bieżącym roku zasiłki przedemerytalne naliczane są po nowemu. Kwota świadczenia przedemerytalnego została podniesiona, ponieważ podlega corocznej waloryzacji na identycznych zasadach co emerytury i renty.

Wyjątkiem są zasiłki dla osób, którym przysługuje świadczenie emerytalne po ustaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Kwota świadczenia dla tej grupy jest ustalana w oparciu o wysokość ostatnio pobieranej renty.

Na jakich warunkach można otrzymać zasiłek przedemerytalny?

Prawo do świadczenia emerytalnego przysługuje osobom, które spełniają dwa rodzaje kryteriów.

 1. Wymogi wspólne dla wszystkich ubiegających się o zasiłek.
 2. Wymogi indywidualne uzależnione od powodu starania się o zasiłek, ilości przepracowanych lat czy wieku potencjalnego świadczeniobiorcy.

Komu oferowany jest zasiłek przedemerytalny?

Tracąc pracę przy końcu kariery zawodowej zastanawiasz się dla kogo oferowany jest zasiłek przedemerytalny. Warunki wspólne, które musi spełniać każda osoba ubiegająca się o świadczenie  to:

 • Rejestracja jako osoba bezrobotna;
 • Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez okres co najmniej 180 dni;
 • Brak odmowy (bez uzasadnionego powodu) przyjęcia pracy zarobkowej w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
 • Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia potwierdzenia przez urząd pracy spełnienia koniecznych wymagań (poprzez wydanie zaświadczenia).
Ważne!

Jeśli przekroczysz 30-dniowy termin na złożenie wniosku o świadczenie przedemerytalne, musisz wystosować dodatkowy wniosek o przywrócenie terminu na złożenie kolejnego formularza. ZUS może w takiej sytuacji wydać decyzję odmowną lub przywrócić termin na złożenie wniosku.

Indywidualne warunki, które należy spełnić, by móc otrzymać świadczenie przedemerytalne dzielą się na kilka dodatkowych grup. Wszystkie opisujemy poniżej.

Jeśli Twoja umowa o pracę została rozwiązana z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, świadczenie emerytalne będzie Ci przysługiwało, jeżeli:

 • Byłeś zatrudniony u tego pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy;
 • Jesteś kobietą i masz ukończone co najmniej 56 lat lub jesteś mężczyzną i ukończyłeś nie mniej niż 61 lat albo bez względu na wiek, ale tylko, jeśli okres uprawniający Cię do emerytury wynosi 34 lub 39 lat (w zależności od Twojej płci);
 • Wypracowałeś odpowiednią ilość lat, by mieć prawo do emerytury (minimum 20 lat w przypadku kobiet i minimum 25 lat w przypadku mężczyzn).

Jeśli Twoje stanowisko zostało zlikwidowane lub u Twojego pracodawcy doszło do zwolnień grupowych, których skutki objęły także Ciebie, świadczenie emerytalne otrzymasz jeżeli:

 • Byłeś zatrudniony u tego pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy;
 • Jesteś kobietą i masz ukończone co najmniej 55 lat lub jesteś mężczyzną i ukończyłeś nie mniej niż 60 lat albo bez względu na wiek, ale tylko, jeśli okres uprawniający Cię do emerytury wynosi 35 lub 40 lat (w zależności od Twojej płci);
 • Wypracowałeś odpowiednią ilość lat, by mieć prawo do emerytury (minimum 20 lat w przypadku kobiet i minimum 25 lat w przypadku mężczyzn).

Jeżeli ogłosiłeś upadłość własnej firmy, warunkami do otrzymania świadczenia przedemerytalnego są:

 • Prowadzenie działalności nie krócej niż 24 miesiące i opłacenie w tym okresie wszystkich wymaganych składek na ubezpieczenia społeczne;
 • Ukończenie minimum 56 lat (w przypadku kobiety) lub 61 lat (w przypadku mężczyzny).
 • Wypracowanie odpowiedniej ilość lat, by mieć prawo do emerytury (minimum 20 lat w przypadku kobiet i minimum 25 lat w przypadku mężczyzn).

Jeśli ustało Twoje prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeśli chcesz aplikować o świadczenie przedemerytalne, wymagane jest, abyś:

 • Zarejestrował się w urzędzie pracy nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty;
 • Pobierał rentę nieprzerwanie minimum przez 5 lat;
 • Ukończył co najmniej 55 lat (kobiety) lub co najmniej 60 lat (mężczyźni);
 • Wypracował odpowiednią ilość lat, by mieć prawo do emerytury (minimum 20 lat w przypadku kobiet i minimum 25 lat w przypadku mężczyzn).

W przypadku ustania prawa do innych świadczeń i zasiłków, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne koniecznie:

 • Zarejestruj się w urzędzie pracy przed upływem 60 dni od momentu ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowano opiekę;
 • Wykaż, że pobierałeś świadczenie z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawną osobą minimum przez 365 dni – nieprzerwanie;
 • Wykaż, że ukończyłeś co najmniej 55 lat (kobiety) lub co najmniej 60 lat (mężczyźni);
 • Udokumentuj posiadanie wymaganego okresu uprawniającego do emerytury.
Pamiętaj!

By otrzymać prawo do świadczenia przedemerytalnego, musisz spełniać łącznie wszystkie warunki (zarówno wspólne, jak i indywidualne), a jeśli postanowisz „dorabiać” do przyznanego zasiłku, wiedz, że zbyt duży dochód może być jedną z przyczyn zmniejszenia wypłat z ZUS.

Czy świadczenie przedemerytalne może ulec zawieszeniu lub zmniejszeniu?

ZUS ma prawo zawiesić świadczenie przedemerytalne w kilku sytuacjach.

Mowa o:

 • zbyt wysokich przychodach dodatkowych, które wypracował świadczeniobiorca w okresie pobierania zasiłku;
 • nabyciu prawa do renty inwalidzkiej, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty strukturalnej lub tożsamego świadczenia z zagranicznej instytucji;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zawiesić wypłatę świadczenia przedemerytalnego, jeżeli pobierający wypracuje (na podstawie formy zatrudnienia, która wymaga odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne) przychód w miesięcznej wysokości równej 70% przeciętnego wynagrodzenia ustalanego przez Prezesa GUS.

Zarobek na poziomie 25% przeciętnego wynagrodzenia może się z kolei wiązać z obniżeniem świadczenia (do kwoty nie mniejszej niż gwarantowane 1600,70 zł brutto).

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na trzy bardzo często zadawane pytania, które pomogą Ci jeszcze lepiej zrozumieć cechy świadczenia przedemerytalnego i konsekwencje pobierania go.

Zasiłek przedemerytalny a świadczenie przedemerytalne — czy są różnice?

Zasiłek przedemerytalny to nazwa funkcjonująca w latach 1994-2004. Po ty, okresie pojawiła się nowa ustawa, która wprowadziła pojęcie świadczenia przedemerytalnego.

Jeśli chcesz wypowiedzieć się precyzyjnie, unikaj słowa „zasiłek”. W praktyce jednak oba pojęcia nadal stosowane są zamiennie.

Czy świadczenie przedemerytalne wlicza się do emerytury?

Świadczenie emerytalne nie ma żadnego wpływu na wysokość emerytury. Nie przekłada się ani na jej obniżenie, ani podwyższenie.

Czy nowy wiek emerytalny wpływa na świadczenie przedemerytalne?

Osiągnięcie wieku emerytalnego powoduje ustanie prawa do świadczenia przedemerytalnego. Zgodnie z prawem i na podstawie odpowiedniego wniosku, wraz z ukończeniem 60 lub 65 lat (w zależności od płci) Twoje świadczenie zostanie zastąpione emeryturą.

Oceń tekst

Zaczynała od nauki oszczędzania z artykułów internetowych, skończyła jako pasjonatka wszystkich zagadnień finansowych i gospodarczych, o których chce edukować innych. Wcześniej zawodowo związana z Human Resources i księgowością. W obecnej pracy czerpie z tych dziedzin, by jeszcze lepiej wspierać czytelników, przekazując swoją wiedzę w sposób zrozumiały dla każdego.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy