Lista ostrzeżeń KNF – co to jest?

Lista ostrzeżeń KNF – co to jest?

Zaktualizowano 18-11-2023 Autor: Magdalena Godzieba

Prowadzenie działalności w branży finansowej wiąże się z koniecznością dostosowania polityki firmy do panujących przepisów prawnych. Niektóre przedsiębiorstwa nie działają jednak uczciwie i celowo łamią ustawy. Informacje o takich firmach na szczęście są jawne. Na stronie internetowej KNF, możemy odnaleźć zakładkę taką jak ”lista ostrzeżeń”. Poniższy artykuł wyjaśnia czym dokładnie jest taka lista i co daje nam jako konsumentom.

Co to jest KNF i jaką pełni funkcję?

KNF to skrót od nazwy Komisja Nadzoru Finansowego. Jest to instytucja i jednocześnie centralny organ nadzorujący rynek finansowy w Polsce. Odpowiada za zapewnienie prawidłowego jego funkcjonowania pod względem bezpieczeństwa, przejrzystości, a przede wszystkim za ochronę interesów wszystkich jego uczestników. Funkcję KNF można podzielić na 4 główne obszary:

 • licencyjną;
 • regulacyjną;
 • kontrolną;
 • dyscyplinującą.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów, KNF może nakładać kary finansowe, a także cofać zezwolenia na prowadzenie danej działalności. Prowadzi także tak zwaną listę ostrzeżeń.

Czym jest lista ostrzeżeń KNF i na jakiej podstawie jest tworzona?

Dnia 23 pa­ździer­ni­ka 2013 r. do usta­wy o nad­zo­rze nad ryn­kiem fi­nan­so­wym, wpro­wa­dzo­ny zo­stał prze­pis art. 6b. Zgod­nie z je­go postanowieniami, KNF zobowiązana jest do podania do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści in­for­ma­cji o wysnuciu podejrzenia po­peł­nie­nia prze­stępstwa przez dany podmiot działający w sektorze finansowym.

Podejrzewane przestępstwa związane są z podejmowaniem okre­ślo­ne­go ro­dza­ju aktywności na rynku bez wymaganej licencji bądź niezgodnego z prawem po­słu­gi­wa­nia się nazewnictwem działalności, które zarezerwowane jest wyłącznie dla podmiotów posiadających zezwolenie.

Wspomniana lista peł­ni funk­cję ostrze­gaw­czą i ma na ce­lu prze­ciw­dzia­ła­nie pa­to­lo­giom, na któ­re szcze­gól­nie wraż­li­wy jest ry­nek fi­nan­so­wy, który jest pod­sta­wą dzisiejszej go­spo­dar­ki. Ma to uchronić interesy klientów i kontrahentów, którzy powierzają instytucjom finansowym swoje pieniądze. Do­ko­ny­wa­nie ostrze­żeń pu­blicz­nych speł­nia funk­cję edu­ka­cyj­ną i in­for­ma­cyj­ną, co należy do zadań KNF wy­mie­nio­nych w art. 4 ust. 1 usta­wy.

Jakie podmioty i w jaki sposób mogą trafić na listę ostrzeżeń publicznych?

Kompetencje KNF zostały określone w ustawie z 21 lipca 2006 roku, która reguluje działalność poszczególnych sektorów rynku finansowego, zwłaszcza bankowego, ubezpieczeniowego, kapitałowego, emerytalnego, maklerskiego, inwestycyjnego i kredytowego.

Komisja Nadzoru Finansowego może dowiedzieć się o nieuczciwych praktykach na wiele sposobów. Zazwyczaj są to:

 • zgłoszenie policji, prokuratury lub CBA;
 • skargi osób prywatnych lub innych firm;
 • zawiadomienie złożone przez UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów);
 • zgłoszenia ze strony Urzędu Skarbowego;
 • doniesienia prasowe;
 • reklamy telewizyjne;
 • własne analizy KNF przy użyciu np. internetu.

Jak sprawdzić czy dana firma jest na liście ostrzeżeń KNF?

Aby sprawdzić, czy dana firma znajduje się na liście ostrzeżeń, należy wejść na oficjalną stronę KNF. Pomocny będzie w tym wskazany link: lista ostrzeżeń publicznych KNF.

Lista stworzona jest w formie tabeli i znajdują się w niej następujące informacje:

 • pełna nazwa podmiotu, wobec którego wysnuto podejrzenie popełnienia przestępstwa w związku ze sposobem prowadzenia działalności;
 • numer identyfikujący podmiot według KRS – NIP i REGON;
 • nazwa prokuratury, która prowadzi postępowanie;
 • aktualizacje w sprawie wyników prowadzonych spraw (na przykład orzeczenia sądu);
 • dodatkowe informacje.

Znalezienie danej firmy na liście nie jest trudne. Wystarczy wpisać na stronie jej nazwę. Jeśli przedsiębiorstwo zostanie znalezione na liście, oznacza to że toczy się wobec niego postępowanie. Zgodnie z ustawą, na liście nie mogą znaleźć dane osobowe właścicieli firm.

Jakie są skutki wpisu firmy na listę ostrzeżeń?

Jeśli dany podmiot zostanie wpisany na listę KNF, nie oznacza to końca jego problemów, a dopiero początek. Wraz z dokonaniem wpisu na listę ostrzeżeń publicznych, KNF zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa, a to z kolei rodzi prawdopodobieństwo postępowania karnego. Obowiązek zawiadomienia regulowany jest ustawą. Po dokonaniu czynności sprawdzających, prokuratura może umorzyć postępowanie lub postawić zarzuty.

Znaczna część ważnych instytucji finansowych, na bieżąco monitoruje nowe wpisy i w przypadku, gdy podmiot znajdujący się na liście okazuje się być ich klientem, dochodzi do rozwiązania umów współpracy oraz umów o świadczenie usług. Taki scenariusz oznacza praktycznie brak możliwości kontynuowania swojej działalności.

Dlaczego warto sprawdzać listę ostrzeżeń KNF?

Głównym celem funkcjonowania listy ostrzeżeń KNF jest informowanie i ostrzeganie konsumentów oraz innych podmiotów rynku finansowego o instytucjach prowadzących podejrzaną działalność. Zawarcie współpracy lub skorzystanie z usług firmy, która stosuje złe praktyki, może być ryzykowne. Listę warto sprawdzać po to, aby ustrzec się przed przykrymi konsekwencjami, na przykład przed utratą pieniędzy.

Oceń tekst

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy