Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2023?

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2023?

Zaktualizowano 21-08-2023 Autor: Marta Wycisło

Ukończyłeś 75 rok życia? Jesteś osobą niepełnosprawną lub opiekunem niepełnosprawnego dziecka? Jeśli tak, możesz liczyć na pomoc finansową od państwa. Jedną z jej form jest zasiłek pielęgnacyjny, czyli miesięczna kwota wypłacana z Urzędu Miasta lub Gminy.

Poniżej opisujemy, na jakich zasadach przyznawane jest tego typu wsparcie i ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2023 roku. Omawiamy też różnice między zasiłkiem, dodatkiem i świadczeniem pielęgnacyjnym, by żadne z pojęć nie budziło wątpliwości.

Czym jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny jest pomocą finansową, która zostaje przyznana, by choć częściowo wesprzeć tych, którzy wymagają opieki osób trzecich. Mowa o dzieciach oraz seniorach niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Opisywane świadczenie finansowe ma formę comiesięcznej wypłaty, do której prawo — w znacznej większości przypadków — ustala się na czas nieokreślony. Wyjątkiem może być sytuacja, w której zasiłek pielęgnacyjny został przyznany na podstawie ograniczonego czasowo orzeczenia o niepełnosprawności. W takim przypadku osoba uprawniona otrzymuje pomoc do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Kto może skorzystać ze świadczenia?

Zasiłek pielęgnacyjny może otrzymać:

 • niepełnosprawne dziecko;
 • osoba powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osoba powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność ta, powstała przed ukończeniem 21 roku życia;
 • senior, który ukończył 75 lat.

Istnieją jednak 3 sytuacje, które wykluczają uprawnienia powyższych osób do zasiłku pielęgnacyjnego. Zasiłek pielęgnacyjny nie będzie im przysługiwał, jeśli:

 1. Mają przyznany dodatek pielęgnacyjny;
 2. Są umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
 3. Któremuś z członków rodziny przysługuje świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby za granicą (chyba że dodatkowe przepisy prawa dotyczące pobieranej formy pomocy stanowią inaczej).

Zasiłek pielęgnacyjny zostaje przyznany na wniosek, którego wzór można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Do dokumentu należy dołączyć także:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
 • orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem jej stopnia oraz daty jej powstania.
Ważne!

Jeśli o zasiłek pielęgnacyjny ubiega się osoba, która ukończyła 75 lat, żadne załączniki do wniosku nie będą konieczne.

Zasiłek pielęgnacyjny w 2023 – ile wynosi?

Choć kwoty wielu świadczeń pomocowych zostały w 2023 roku podniesione, nie dotyczy to niestety zasiłku pielęgnacyjnego. Jego wysokość od 2019 roku to 215,84 zł miesięcznie.

Warto wiedzieć!

Jest to kwota, którą beneficjent otrzymuje na konto, „na rękę”. Jest ona bowiem wolna od podatku dochodowego. Z zasiłku pielęgnacyjnego nie można także dokonywać egzekucji komorniczej czy administracyjnej.

Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego

Wielu opiekunów osób niepełnosprawnych oraz seniorów zadaje sobie pytanie, czy w najbliższym czasie kwota zasiłku pielęgnacyjnego zostanie podniesiona. O wysokości tego świadczenia decyduje jednak Rada Ministrów w oparciu o rekomendacje Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, który bada próg wsparcia dochodowego rodzin co 3 lata. O podwyżce może być więc mowa najwcześniej w 2024 roku.

Co ciekawe pozostała pomoc pielęgnacyjna — świadczenie oraz dodatek — w przeciwieństwie do zasiłku, podlega waloryzacji raz do roku i w 2023 została znacznie podwyższona.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

Zarówno dodatek, jak i zasiłek pielęgnacyjny to świadczenia pieniężne, natomiast podstawową różnicą między nimi jest organ dokonujący wypłaty na konto beneficjenta. W przypadku dodatku pielęgnacyjnego jest to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast w przypadku zasiłku – urząd miasta lub gminy.

Warto dodać, że dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które:

 • są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i mają na to potwierdzenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS;
 • ukończyły 75 lat – seniorzy w tym wieku otrzymują dodatek pielęgnacyjny do emerytury z urzędu i nie muszą przesyłać do ZUS-u żadnych dodatkowych wniosków czy formularzy. Ich stan zdrowia również nie stanowi kryterium otrzymania dodatku.
Ważne!

Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny wykluczają się nawzajem. Innymi słowy, niemożliwym jest otrzymywanie obu tych świadczeń jednocześnie.

Pytania

Poniżej odpowiadamy na trzy dodatkowe pytania, które zgodnie z informacjami od naszych czytelników, budzą największe wątpliwości.

Umiarkowana niepełnosprawność — czy przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje osobom z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale pod jednym warunkiem — niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.

Czym różni się świadczenie pielęgnacyjne od zasiłku pielęgnacyjnego?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom lub opiekunom osób z orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu rezygnacji z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej, by sprawować opiekę. Od 1 stycznia 2023 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2 458 zł miesięcznie.

Czy dziecku z afazją przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Dziecko z afazją może otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności. Daje mu to prawo do korzystania z wielu świadczeń i dofinansowań, w tym również zasiłku pielęgnacyjnego.

5 (Ilość ocen: 1)

Zaczynała od nauki oszczędzania z artykułów internetowych, skończyła jako pasjonatka wszystkich zagadnień finansowych i gospodarczych, o których chce edukować innych. Wcześniej zawodowo związana z Human Resources i księgowością. W obecnej pracy czerpie z tych dziedzin, by jeszcze lepiej wspierać czytelników, przekazując swoją wiedzę w sposób zrozumiały dla każdego.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy