Ile wynosi renta rodzinna po mężu? Ile procent od jego zarobków?

Ile wynosi renta rodzinna po mężu? Ile procent od jego zarobków?

Zaktualizowano 21-04-2021 Autor: Arkadiusz Stal

Renta rodzinna po mężu jest wypłacana z ZUS kobiecie po śmierci małżonka, który pobierał emeryturę lub rentę chorobową, albo spełniał warunki do ich otrzymywania.

Wysokość takiej renty po zmarłym jest ściśle określona przez przepisy i zależy w głównej mierze od wysokości świadczenia przysługującemu mężowi.

Dowiedz się, ile wynosi renta rodzinna po mężu i jak wyliczana jest jej wysokość.

Co to jest renta rodzinna i kto ją otrzymuje?

Renta rodzinna jest to świadczenie wypłacane przez ZUS lub KRUS z tytułu śmierci najbliższego członka rodziny, który w dniu zgonu:

 • pobierała emeryturę, rentę chorobową, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 • bądź spełniał warunki do uzyskania prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Prawo do renty rodzinnej mają głównie nieletnie dzieci zmarłego i jego małżonek, a w wyjątkowych sytuacjach także wnuki i rodzeństwo (jeśli były na utrzymaniu osoby zmarłej).

O taką rentę po mężu może się ubiegać jego żona, która spełnia jeden z poniższych warunków:

 • pozostawała z mężem we wspólnocie małżeńskiej i w chwili jego śmierci była w wieku powyżej 50 lat lub nie była zdolna do pracy (o rentę może ubiegać się do 5 lat od dnia śmierci małżonka),
 • wychowuje dzieci uprawnione do renty po zmarłym mężu w wieku do 16 lat lub uczące się w wieku do 18 lat (dotyczy to także sytuacji, gdy żona zajmuje się wnukami lub rodzeństwem męża w tym wieku),
 • opiekuje się dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy lub dodatkowo także niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które także ma prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu,
 • nie spełnia powyższych warunków, ale nie ma innego źródła utrzymania – taką rentę może wówczas pobierać przez rok lub przez maksymalnie 2 lata, podczas których odbywa szkolenie niezbędne do podjęcia pracy zarobkowej.

O rentę rodzinną może ubiegać się także była żona zmarłego, o ile przed jego śmiercią otrzymywała od niego alimenty.

Ważne!
Wdowa, która jest już emerytką i pobiera własne świadczenie z ZUS, nie może pobierać dodatkowo renty po mężu. W takim przypadku musi wybrać, które z nich chce otrzymywać lub zrobi to za nią ZUS, wybierając wyższe świadczenie.

Ile procent z zarobków męża jest wypłacane w rencie rodzinnej?

Renta rodzinna po mężu wypłacana jest jako procent pobieranego przez niego świadczenia (lub świadczenia, które by mu przysługiwało w chwili śmierci).

Jeśli więc mąż pobierał emeryturę w wysokości np. 2000 zł, to wdowa po nim otrzyma tylko część tej kwoty. W przypadku, gdy jest jedyną osobą uprawnioną do renty rodzinnej, będzie to 85% świadczenia męża, a więc w naszym przykładzie 1700 zł.

Procent wynagrodzenia męża a liczba dzieci do renty rodzinnej

Prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu mają także jego dzieci. W takim przypadku podstawowy wymiar świadczenia jest wyższy niż 85%, jednak jest ono dzielone po równo między wszystkie osoby uprawnione.

 • Jeżeli prawo do renty rodzinnej ma żona i 1 dziecko – razem otrzymają 90% świadczenia męża.
 • Jeśli do renty rodzinnej prawo ma żona i 2 lub więcej dzieci – razem otrzymają 95% świadczenia męża.

Załóżmy więc, że mąż otrzymywał przed śmiercią emeryturę w wysokości 2000 zł. Prawo do renty rodzinnej ma jego żona i 2 dzieci. ZUS wyliczy zatem, że przysługuje im 95% świadczenia, a więc 1900 zł. Ta kwota zostanie podzielona między każdego uprawnionego, a więc żona i każde z dzieci otrzymają po około 633,33 zł.

Do kiedy dzieci będą pobierać rentę rodzinną?

Dzieci mogą pobierać rentę rodzinną po zmarłym ojcu jedynie do momentu ukończenia 16. roku życia lub maksymalnie 25 lat, o ile się uczą w szkole lub studiują. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy stały się niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat – wówczas nie obowiązują je limity wiekowe.

Warto tu dodać, że do osiągnięcia pełnoletności dziecka jego świadczenie pobiera matka. Dopiero po 18. urodzinach może ono zwrócić się do ZUS z prośbą o przekazywanie pieniędzy na jego własne konto lub do rąk własnych za pośrednictwem listonosza.

Kto wylicza procent i wysokość renty rodzinnej?

Wyliczeniem wysokości renty, a także jej podziałem między osoby uprawnione, zajmuje się ZUS. Co do zasady kwota świadczenia powinna być ustalona na najkorzystniejszych możliwych warunkach. ZUS przy obliczaniu wymiaru renty rodzinnej bierze zatem pod uwagę także świadczenia, których osoba zmarła nie pobierała przed śmiercią, ale miała do nich prawo.

Co więcej, jeśli z wyliczeń okaże się, że wymiar renty rodzinnej będzie mniejszy od najniższego aktualnie świadczenia rentowego, przysługująca rodzinie zmarłego kwota zostanie odpowiednio podwyższona do kwoty minimalnej. W 2021 roku najniższy wymiar renty rodzinnej wynosi 1250,88 zł.

Podsumowanie

Renta rodzinna po mężu z założenia ma pomóc wdowie w zaspokojeniu potrzeb związanych z utrzymaniem, jeśli przed śmiercią małżonka jego świadczenie stanowiło ważną część budżetu domowego.

W praktyce oznacza to, że ze świadczenia mogą korzystać głównie osoby o niskich dochodach. Zgodnie z przepisami renta po mężu może być bowiem zmniejszona, jeśli wdowa osiągnie przychody z tytułu pracy lub działalności gospodarczej przewyższające 70% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

ZUS wstrzyma natomiast całkowicie wypłatę świadczenia, jeśli przychody te przekroczą 130% limitu.

4.5 (Ilość ocen: 8)

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

1 Opinia

 1. Anonim
  26.12.2021, 8:54 pm Odpowiedz
  jasno czytelnie i przydatnie