Gwarancja bankowa – co to jest i jak ją uzyskać?

Gwarancja bankowa – co to jest i jak ją uzyskać?

Zaktualizowano 01-12-2023 Autor: Marta Wycisło

Gwarancja bankowa to jeden ze sposobów na zabezpieczenie transakcji zawieranej przez podmioty gospodarcze. To sposób, który zdecydowanie warto znać, ponieważ minimalizuje ryzyko kłopotów finansowych w firmie i potrafi zapobiec kryzysowej sytuacji. Czym dokładnie jest gwarancja bankowa i kto może z niej skorzystać? Wszystkie istotne szczegóły znajdziesz w artykule.

Czym jest gwarancja bankowa?

Zgodnie z art. 80 Ustawy Prawo Bankowe, banki mogą posiadać w swojej ofercie gwarancje, poręczenia oraz potwierdzenia akredytyw. To oznacza, że każda instytucja tego typu może na zlecenie zabezpieczać daną kwotę wskazaną przez zleceniodawcę gwarancji na rzecz beneficjenta gwarancji, na wypadek gdyby nie została ona uregulowana przez zlecającego.

Gwarancje bankowe to produkty dedykowane przedsiębiorstwom:

 • małym,
 • średnim,
 • dużym.

Firmy mogą z niej skorzystać, jeśli posiadają odpowiednią zdolność kredytową i zabezpieczenie.

Co zabezpiecza gwarancja bankowa?

Z reguły gwarancje bankowe dotyczą zabezpieczenia:

 • Płatności w umowach;
 • Terminowych zapłat;
 • Należności z tytułu umów najmu.

Zasadniczo można się ubiegać o gwarancję bankową na dowolny typ transakcji, w dowolnej walucie i w dwóch formach:

 1. jednorazowej,
 2. linii kredytowej.

Zgodnie z prawem, gwarancja może zostać udzielona na dowolną kwotę (bez górnego limitu), a jedynymi ograniczeniami są: zdolność kredytowa i konkretna potrzeba biznesowa.

Jak otrzymać gwarancję bankową?

Otrzymanie gwarancji bankowej wiąże się z przejściem pełnego procesu kredytowego, który polega na:

 1. Skontaktowaniu się z bankiem;
 2. Złożeniu stosownego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (m.in. danymi finansowymi firmy i dokumentu, z którego wynika konieczność wystawienia gwarancji);
 3. Poddaniu się ocenie zdolności kredytowej;
 4. Ustanowieniu odpowiedniego zabezpieczenia;
 5. Zapoznaniu się z warunkami umowy i zaakceptowaniu ich;
 6. Otrzymaniu odpowiedniego dokumentu gwarancyjnego.
 7. Możemy wystawić pojedynczą gwarancję lub przyznać limit na gwarancje jeśli:

Procedury poszczególnych banków mogą się od siebie różnić. Podobnie jak wymagania względem przedsiębiorców, w zależności od tego, o jaką dokładnie gwarancję wnioskują.

Jakie są rodzaje gwarancji bankowych?

Gwarancje bankowe można podzielić na poszczególne rodzaje ze względu na różne parametry. Jednym z nich jest na przykład zakres formalności i poziom trudności w uzyskaniu przyobiecania finansowania. W tym kontekście wyróżniamy:

 • Gwarancję bankową warunkową — w jej przypadku, aby pieniądze zostały wypłacone, zleceniodawca musi spełnić wiele różnych warunków umowy i zostaną one dokładnie zweryfikowane przez bank;
 • Gwarancję bankową bezwarunkową — wypłata pieniędzy odbywa się automatycznie, na żądanie beneficjenta gwarancji.

Gwarancje ze względu na to, jakich transakcji dotyczą, mogą być z kolei:

 • Wadialne — zabezpieczają uregulowanie wadium w postępowaniu przetargowym;
 • Zwrotu zaliczki — wykorzystuje się je, aby otrzymać zaliczkę na poczet realizacji kontraktu;
 • Należytego wykonania kontraktu — są często wymagane, by w ogóle otrzymać dane zlecenie;
 • Akcyzowe — mogą na przykład gwarantować pokrycie opłat paliwowych;
 • Celne — zabezpieczają spłatę podatków, które należy uregulować na rzecz Skarbu Państwa;
 • Loteryjne — zabezpieczają wydanie wszystkich nagród w loterii zorganizowanej przez zleceniodawcę takiej gwarancji.
 • Terminowej spłaty kredytu/pożyczki — zabezpieczają uregulowanie należności z tytułu takiego zobowiązania w terminie;
 • Terminowej zapłaty — zabezpieczają płatności z tytułu umów handlowych;
 • Zapłaty czynszu — zabezpieczają zapłaty opłat czynszowych.
 • Zapłaty rat leasingowych — zabezpieczają spłaty rat leasingowych w części lub w całości.

Szczególnym rodzajem gwarancji bankowej jest regwarancja, która zabezpiecza ewentualne wierzytelności innego banku. Stosuje się ją na przykład, gdy podmiot ogłaszający przetarg wymaga dostarczenia zabezpieczenia konkretnego, lokalnego banku.

Co powinna uwzględniać umowa gwarancji?

Umowa gwarancji bankowej jest kluczowym dokumentem, z którym należy się szczegółowo zapoznać.

Musi ona zawierać następujące elementy:

 • Zobowiązanie banku do uregulowania roszczenia beneficjenta gwarancji, jeśli wystąpi formalna przesłanka do zapłaty;
 • Określenie formalnych przesłanek, o których mowa wyżej;
 • Dane zleceniodawcy i beneficjenta gwarancji;
 • Informację o zabezpieczonej wierzytelności;
 • Czas trwania umowy oraz gwarancji;
 • Warunki dotyczące ewentualnej prolongaty czasu trwania gwarancji.

Jaki jest koszt gwarancji bankowej?

Opłaty towarzyszące uzyskaniu gwarancji bankowej są kwestią bardzo indywidualną. Wycena zostaje przeprowadzona na podstawie każdego wniosku z osobna. Koszty zależą w głównej mierze od wiarygodności kredytowej i sytuacji finansowej danego klienta i są pobierane jako prowizja od kwoty gwarancji.

Ewentualne dodatkowe opłaty mogą wystąpić w związku z:

 • rozpatrzeniem wniosku;
 • wystawieniem promesy;
 • założeniem w instytucji wystawiającej zabezpieczenie konta bankowego.
Oceń tekst

Zaczynała od nauki oszczędzania z artykułów internetowych, skończyła jako pasjonatka wszystkich zagadnień finansowych i gospodarczych, o których chce edukować innych. Wcześniej zawodowo związana z Human Resources i księgowością. W obecnej pracy czerpie z tych dziedzin, by jeszcze lepiej wspierać czytelników, przekazując swoją wiedzę w sposób zrozumiały dla każdego.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy