Do ilu lat przysługuje renta rodzinna?

Do ilu lat przysługuje renta rodzinna?

Zaktualizowano 30-04-2021 Autor: Arkadiusz Stal

Renta rodzinna jest specyficznym świadczeniem, ponieważ jest przyznawana po śmierci członka rodziny, który otrzymywał np. emeryturę lub rentę inwalidzką. Z renty rodzinnej mogą korzystać wyłącznie bliscy zmarłego, jednak każda grupa uprawnionych otrzymuje ją na nieco innych warunkach.

Różnice w zasadach przyznawania świadczenia dotyczą m.in. okresu wypłacania pieniędzy. Poniżej wyjaśniamy, do ilu lat przysługuje renta rodzinna dzieciom po śmierci rodzica i jak długo mogą ją pobierać wdowy lub wdowcy po śmierci współmałżonka.

Co to jest renta rodzinna?

Pod pojęciem renty rodzinnej należy rozumieć świadczenie wypłacane z ZUS lub KRUS członkom rodziny osoby zmarłej, która przed śmiercią:

 • otrzymywała rentę chorobową lub emeryturę, albo spełniała warunki do uzyskania prawa do jednego z tych świadczeń,
 • otrzymywała inny rodzaj świadczenia emerytalno-rentowego np. zasiłek przedemerytalny.

Renta rodzinna jest zatem formą wsparcia finansowego dla bliskich emeryta lub rencisty, który poprzez pobieranie przed śmiercią określonego świadczenia przyczyniał się do ich utrzymania. Właśnie z tego względu wysokość renty rodzinnej jest określana na podstawie kwoty świadczenia wypłacanego zmarłemu.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje wyłącznie najbliższym członkom rodziny zmarłego świadczeniobiorcy, którzy byli na jego całkowitym lub częściowym utrzymaniu i spełniają wszystkie dodatkowe warunki. Do osób uprawnionych do renty rodzinnej zalicza się:

 • dzieci zmarłego (rodzone, pasierby i przysposobione),
 • małżonka osoby zmarłej,
 • rodziców,
 • wnuki i rodzeństwo.

Każda z powyższych grup osób uprawnionych do renty rodzinnej musi jednak spełnić określone wymagania, aby móc otrzymywać świadczenie. Zazwyczaj chodzi o wiek oraz zależność finansową od zmarłej osoby.

Do ilu lat dzieci mogą pobierać rentę rodzinną?

Dzieci mogą pobierać rentę rodzinną po zmarłym rodzicu do następującego wieku:

 • do ukończenia 16 lat – bez względu na to, czy chodzą do szkoły, czy nie,
 • do maksymalnie 25 lat – pod warunkiem, że się uczą lub studiują,
 • jeśli otrzymały rentę rodzinną na podstawie orzeczenia o niezdolności do pracy – świadczenie będzie im wypłacane do momentu odzyskania zdolności do pracy.

Maksymalnym wiekiem granicznym, do kiedy dzieci mogą otrzymywać świadczenie, jest zatem wiek 25 lat. Jedynie dzieci niezdolne do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności mogą otrzymywać rentę rodzinną przez dłuższy okres.

Ważne jest to ile lat ma dziecko czy to czy kontynuuje naukę?

Przy przyznawania renty rodzinnej dziecku ZUS bierze pod uwagę w pierwszej kolejności jego wiek. W przypadku młodszych dzieci jest on jedynym warunkiem uzyskania praw do świadczenia. Jedynie dzieci starsze, mające więcej niż 16 lat, aby otrzymywać rentę, muszą spełnić dodatkowe wymaganie, mianowicie kontynuować naukę.

Przykład

Jeśli zatem ZUS przyzna rentę rodzinną dziecku, które w chwili śmierci rodzica miało lat 10, to świadczenie będzie mu wypłacane bezwarunkowo do ukończenia 16 roku życia. W kolejnych latach otrzymywanie renty będzie uzależnione od tego, czy dziecko będzie uczęszczało do szkoły lub na studia.

Do ilu lat maksymalnie można pobierać rentę rodzinną?

Nieco inne zasady dotyczą pozostałych grup uprawnionych do renty rodzinnej np. wdowy i wdowców, którzy oprócz dzieci zmarłego świadczeniobiorcy najczęściej korzystają z tej formy wsparcia z ZUS. W ich przypadku renta rodzinna jest wypłacana do momentu:

 • do chwili osiągnięcia przez dzieci wieku 16 lub 18 lat (w tym drugim przypadku dziecko musi do osiągnięcia pełnoletności kontynuować naukę w szkole) – jeśli renta została im przyznana z tytułu wychowywania dzieci również uprawnionych do świadczenia po zmarłym,
 • jeśli renta została im przyznana ze względu na niezdolność do pracy – świadczenie będzie im wypłacane do momentu ustania tej niezdolności,
 • dożywotnio – jeśli uzyskali prawo do renty rodzinnej ze względu na wiek powyżej 50 lat,
 • przez 1 rok (lub maksymalnie przez 2 lata w okresie uczestniczenia w szkoleniu niezbędnego do podjęcia pracy zarobkowej) może być wypłacana wdowie lub wdowcowi, którzy nie spełniają podstawowych warunków do uzyskania świadczenia, lecz potrzebują go ze względu na brak innych źródeł utrzymania.

Kiedy odbierana jest renta rodzinna?

Renta rodzinna jest odbierana w sytuacji, gdy świadczeniobiorca nie spełnia warunków do jej dalszego pobierania. W przypadku dzieci chodzi najczęściej o przerwanie lub zakończenie nauki w szkole lub na studiach.

Właśnie dlatego dzieci uprawnione do renty rodzinnej muszą dostarczać do ZUS zaświadczenie o nauce, które jest podstawą do przedłużenia prawa do świadczenia.

Należy też pamiętać, że ZUS może zawiesić lub zmniejszyć wysokość wypłacanej renty, gdy świadczeniobiorca osiągnie zbyt wysokie przychody z tytułu pracy zarobkowej bądź prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Dotyczy to zarówno wdowy i wdowców, jak też pełnoletnich dzieci, które np. w czasie pobierania renty podczas studiów podejmą się pracy dorywczej na podstawie oskładkowanej umowy.

Podsumowanie

Zasady przyznawania i wypłacania renty rodzinnej są dość zawiłe, również jeśli chodzi o maksymalny wiek, do którego można otrzymywać pieniądze. Z reguły oprócz wieku należy spełnić dodatkowe warunki – w przypadku dzieci jest to np. obowiązek chodzenia do szkoły, a w przypadku małżonków zmarłego opieka nad dziećmi.

Na dożywotnie świadczenie mogą liczyć głównie wdowy i wdowcy, którzy uzyskali prawo do jego otrzymywania ze względu na przekroczenie 50. roku życia.

Wówczas mogą korzystać z renty rodzinnej aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. Wtedy ZUS przyzna im wyższe świadczenie – albo rentę po żonie lub mężu, albo ich własną emeryturę.

Oceń tekst

Od 10 lat związany z branżą finansową. Specjalista od wszelkiego rodzaju produktów pozabankowych, które regularnie analizuje i testuje. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując w największych firmach pożyczkowych, przez co wiedzę na temat sektora pozabankowego posiada z pierwszej ręki. Założyciel portalu pozyczasz.pl.

Kontakt z autorem:

- Opinie

0 Opinii

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy