Regulamin

Regulamin strony internetowej   www.pozyczasz.pl

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem) reguluje rodzaje i zakres a także warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Arkadiusza Stal prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Webtactic Arkadiusz Stal zwanego dalej „Usługodawcą” zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344).
 2. Właścicielem Serwisu jest Arkadiusz Stal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Webtactic Arkadiusz Stal, Warszawa (04-136) ul. Mlądzka nr 29 lok. 182, NIP 6652580481, REGON 301332717, wpisany do Centralnego Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej.
 3. Uruchomienie odpowiedniej Usługi na stronie www.pozyczasz.pl jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu, bez konieczności sporządzenia odrębnych umów.
 4. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.pozyczasz.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dysku.

II. Definicje użyte w Regulaminie

 1. Materiały informacyjne: oznaczają treści udostępnione w Serwisie, o charakterze informacyjnym w tym dotyczące produktów  finansowych;
 2. Podmiot trzeci: jest niezależnym podmiotem od Usługodawcy i nie działa na jego zlecenie,  oferuje produkty finansowe, którymi zainteresowany jest Użytkownik;
 3. Ranking- oznacza elektroniczne zestawienie informacji o produktach finansowych w szczególności takich jak pożyczki pozabankowe, konta bankowe, karty kredytowe, kredyty. Za pośrednictwem Rankingu Użytkownik może zostać przekierowany na właściwą stronę internetową podmiotu trzeciego, który jest niezależnym podmiotem od Usługodawcy i nie działa na jego zlecenie,  oferującego produkty finansowe, którymi zainteresowany jest Użytkownik, w ramach której uzyska więcej informacji o warunkach i zasadach nabycia konkretnego produktu finansowego;
 4. Regulamin– niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Serwisu, w szczególności zasady korzystania z usług lub funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę  za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników;
 5. Serwis– strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługi, dostępna pod adresem internetowym pozyszasz.pl;
 6. Umowa – umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na zasadach wskazanych w Regulaminie;
 7. Usługodawca –Arkadiusza Stal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Webtactic Arkadiusz Stal, który świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: pozyszasz.pl;
 8. Usługa– usługa świadczona drogą elektroniczną, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z Regulaminem;
 9. Ustawa – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344);
 10. Użytkownik– podmiot korzystający z Usługi zgodnie z Regulaminem;

III. Rodzaj i zakres świadczonych Usług

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
  1.1. prezentowanie Materiałów informacyjnych o produktach finansowych Podmiotów trzecich m.in.  pożyczek pozabankowych,  kont bankowych, kart kredytowych, kredytów w formie Rankingu, który pozwala Użytkownikom na zasadach przewidzianych w Regulaminie zapoznanie się z zamieszczonymi w Serwisie materiałami oraz analizę bieżących warunków nabycia produktów finansowych którymi zainteresowany jest Użytkownik,
  1.2. przekierowania Użytkownika na stronę internetową Podmiotu trzeciego, w celu samodzielnego zapoznania się przez Użytkownika z warunkami i zasadami nabycia konkretnego produktu finansowego,
  1.3. przeglądanie informacji znajdujących się w Serwisie, w tym możliwość zapoznania się z Materiałami informacyjnymi,
  1.4. umożliwienie Użytkownikom dodawania i prezentowania w Serwisie ich opinii,
  1.5. umożliwienie Użytkownikom skorzystania z formularza kontaktowego.

IV. Warunki świadczenia Usług

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją jego postanowień oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji oraz logowania się Użytkownika na stronie.
 4. Usługodawca dokłada najwyższych starań, by dane zawarte w Materiałach informacyjnych zamieszczonych w Serwisie były w najwyższym stopniu aktualne, kompletne i użyteczne dla Użytkownika.
 5. Wszelkie treści prezentowane w Serwisie mają charakter informacyjny i nie można ich traktować jako porady prawnej.
 6. Użytkownik może w dowolnym momencie przestać korzystać z Usług udostępnionych przez Serwis. Umowa może zostać rozwiązana automatycznie wraz momentem opuszczenia przez Użytkownika Serwisu, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

V. Wymagania techniczne

Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania funkcjonalności Serwisu jest posiadanie komputera lub innego urządzenia mobilnego podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w aktualną wersję przeglądarki internetowej, włączona obsługa plików cookie oraz dostęp do poczty elektronicznej.

VI. Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu,  w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VII. Usługi

 1. Prezentowanie materiałów informacyjnych o produktach finansowych Podmiotów trzecich w formie Rankingu.
  1.1. Celem Rankingu jest stworzenie Użytkownikom możliwości analizy bieżących warunków nabycia produktów finansowych Podmiotów trzecich, którymi zainteresowany jest Użytkownik m.in.  pożyczek pozabankowych,  kont bankowych, kart kredytowych, kredytów.
  1.2. Serwis nie pośredniczy w zawieraniu transakcji związanej z nabyciem produktów finansowych, którymi zainteresowany jest Użytkownik.  Możliwość szczegółowego samodzielnego zapoznania się przez Użytkownika z warunkami i zasadami nabycia konkretnego produktu finansowego, dostępna jest dopiero po wybraniu przez Użytkownika opcji przekierowania na stronę internetowa Podmiotu trzeciego.
  1.3. Materiały informacyjne dostępne za pośrednictwem Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Usługodawca nie ma żadnego wpływu na to czy Użytkownik zawrze z Podmiotem trzecim umowę dotycząca produktu finansowego  na temat którego informacja została zaprezentowana w Serwisie.
  1.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Podmiotów trzecich.
 2. Przekierowania Użytkownika na stronę internetową Podmiotu Trzeciego.
  2.1. Użytkownik w ramach Rankingów prezentowanych w Serwisie  może zapoznać się samodzielnie ze szczegółową ofertą produktu finansowego prezentowana w Rankingu w tym z warunkami i zasadami nabycia konkretnego produktu finansowego, po wybraniu przez Użytkownika opcji przekierowania na stronę Podmiotu trzeciego.
  2.2. Usługodawca nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych między Użytkownikiem i Podmiotem trzecim. Wszelkie zapytania i roszczenia z tytułu zawartych z Podmiotem trzecim umów, Użytkownik  powinien kierować bezpośrednio do Podmiotu trzeciego.
 3. Usługa przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie.
  3.1. Na stronach Serwisu prezentowane są informacje oraz treści zgodne z tematyką i charakterystyką Serwisu. Użytkownik Serwisu może nieodpłatnie przeglądać treści prezentowane w Serwisie, jak również może nieodpłatnie wyszukiwać wybrane treści, korzystać z Rankingów oraz innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
 4. Usługa umożliwienia Użytkownikom dodawania i prezentowania w Serwisie ich opinii.
  4.1. Użytkownik ma możliwość zamieszczania indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się do określonych treści w Serwisie (dalej jako ,,opinia” „wypowiedź”) za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie.
  4.2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie.
  4.3. Użytkownik publikujący opinię udziela Usługodawcy nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne (bez wynagrodzenia dla Użytkownika) korzystanie oraz rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Usługodawcę wszelkich treści zamieszczonych przez niego w Serwisie.  W ramach udzielonej licencji Usługodawca otrzymuje prawo do: rozpowszechniania wypowiedzi przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publicznego wyświetlenie oraz utrwalania i zwielokrotniania wypowiedzi techniką cyfrową.
  4.4. Użytkownik, dodając w Serwisie opinię oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tej treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe.  Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia Usługodawcę, że wypowiedź jest wyłącznym wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika i nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.
  4.5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość  kontrolowania treści zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie oraz usuwania wpisów nie spełniających wymogów niniejszego Regulaminu.
 5. Usługa umożliwienia Użytkownikom skorzystania z formularza kontaktowego.
  5.1 Usługa polegająca na nieodpłatnym udostępnieniu formularza kontaktowego do przesyłania wiadomości do Usługodawcy.
  5.2. Korzystanie z formularza kontaktowego i przekazywanie za ich pośrednictwem danych osobowych jest dobrowolne i służy obsłudze zapytania Użytkownika.
  5.3. Usługodawca, może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem podanego w formularzu kontaktowym adresu e-mail lub telefonu kontaktowego.

VII. Kontakt z Usługodawcą

 1. 1.Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: info@pozyczasz.pl.
 2. 2.Usługodawca pozostaje do dyspozycji Usługobiorcy w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 z wyłączeniem świat i dni ustawowo wolnych od pracy.

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych w ramach Serwisu, Użytkownik może składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy wskazany w pkt. I.2. Regulaminu lub w formie elektronicznej przesyłając reklamacje na adres poczty elektronicznej: info@pozyczasz.pl lub za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.
 2. Wniosek o rozpatrzenie reklamacja powinien zawierać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji oraz dane kontaktowe podmiotu składającego reklamację.
 3. Reklamacja może być złożona w terminie 2 lat od dnia w którym Usługa została wykonana nie należycie lub dnia w którym miała być wykonana.
 4. Reklamację złożoną po upływie terminu wskazane w pkt. VIII ppkt. 3 pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca zawiadamia Użytkownika.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania kompletnej reklamacji, chyba że z przepisów powszechnie obowiązującego prawa wynika inny termin.
 6. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej bądź w wiadomości mailowej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
 7. Usługodawca informuje, że w przypadku uznania danej reklamacji za niezasadną nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji.
 8. W celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z umowy o świadczenie usług Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu Przepisów Kodeksu Cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do inspektora Inspekcji Handlowej może także skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.
 9. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl.
 10. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia sprawy przez Usługodawcę wówczas istnieje możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej, według zasad ogólnych, w tym przed sądem miejscowo właściwym dla miejsca zamieszkania/siedziby Użytkownika.

IX. Prawa własności intelektualnej

Treści zamieszczone w Serwisie objęte są ochroną wynikającą  z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich kopiowaniem modyfikowanie i rozpowszechnianie w części  lub w całości wykraczającej poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

X. Postanowienia końcowe

 1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca ma prawo dokonywać modyfikacji niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania jego postanowień do obowiązujących przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na zapisy i realizację niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca może czasowo lub trwale zawiesić świadczenie określonych Usług opisanych w Regulaminie. Obejmuje to również przerwy techniczne, które są konieczne w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub naprawczych.
 4. Informacje dotyczące produktów finansowych dostępnych w Serwisie pochodzą z ofert różnych Podmiotów trzecich. Wszelkie umowy na te produkty lub usługi są zawierane są bezpośrednio z ich dostawcami, a nie z właścicielem Serwisu.
 5. Serwis może zawierać hiperłącza (odnośniki lub linki) kierujące do zewnętrznych stron, należących do Podmiotów trzecich. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za zawartość tych stron ani za ich działanie, chyba że wynika to z przepisów prawa mających charakter bezwzględnie obowiązujący.

Data wejścia w życie Regulaminu 03.11.2023 .