Do czego prawo zobowiązuje firmy pożyczkowe?

Korzystając z usług firm udzielających pożyczek online, warto mieć świadomość, że istnieją przepisy regulujące ich działalność. Zawarte są one przede wszystkim w Ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku oraz jej nowelizacjach z 2015 r. i 2017 r. Przepisy te nakładają na pożyczkodawców konkretne obowiązki zarówno pod względem formalno-prawnym, jak i sposobu udzielania pożyczek.

Obowiązki formalno – prawne

Wszystkie firmy pożyczkowe prowadzące działalność na terenie Polski powinny mieć formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Każda z nich powinna więc figurować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestr ten jest dostępny online, dlatego każdego pożyczkodawcę można łatwo sprawdzić według nazwy bądź numeru KRS. Spółki takie powinny mieć kapitał zakładowy pokryty w całości wkładem pieniężnym niepochodzącym m.in. z kredytów i pożyczek, a jego minimalna wysokość powinna wynosić 200 000 zł. Osoby pełniące funkcje w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki, a także będące jej prokurentem nie mogą mieć prawomocnego wyroku m.in. za przestępstwa skarbowe, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i obrotowi pieniędzmi.

Zgodnie z najnowszymi przepisami, które weszły w życie 22 lipca 2017 roku, wszystkie firmy pożyczkowe muszą obowiązkowo dokonać wpisu do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Od dnia wejścia przepisów w życie wpisu takiego musi dokonać każda nowo powstała firma pożyczkowa, natomiast firmy już działające na rynku mają na to czas do 22 stycznia 2018 roku.

Obowiązki w procesie udzielania pożyczek

Przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim określają dość dokładnie obowiązki instytucji pożyczkowych pod kątem sposobu udzielania pożyczek i są to przede wszystkim:

 • obowiązki informacyjne,
 • obowiązki związane z oceną zdolności kredytowej pożyczkobiorcy,
 • obowiązki dotyczące zawarcia umowy.

Obowiązki informacyjne dotyczą zakresu informacji o warunkach pożyczki, jakie pożyczkodawca powinien przedstawić klientowi przed zawarciem umowy pożyczki. Powinien on mieć formę formularza informacyjnego sporządzonego według wzoru załączonego do Ustawy o kredycie konsumenckim. W formularzu takim znaleźć się powinny między innymi następujące informacje:

   • dane dotyczące pożyczkodawcy
   • całkowita kwota pożyczki
   • termin i warunki spłaty pożyczki
   • całkowita kwota do spłaty (obejmuje ona kwotę pożyczki oraz wszystkie koszty)
   • koszty pożyczki (w tym: stopa oprocentowania, rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez pożyczkobiorcę w związku z umową)
   • skutki braku płatności w wyznaczonym terminie
   • informacja o możliwości spłaty pożyczki przed terminem
   • informacja o prawie odstąpienia od umowy
   • informacja w jakich bazach danych będzie sprawdzany pożyczkobiorca
   • termin ważności formularza (do kiedy zawarte w nim warunki będą wiążące podczas zawierania umowy pożyczki)

   wzór formularza informacyjnego można znaleźć tutaj

Oprócz tego ustawa nakłada na firmy pożyczkowe obowiązek zawierania w reklamach reprezentatywnego przykładu pożyczki, który przedstawia wszelkie koszty związane z udzieleniem takiej przykładowej pożyczki.

Obowiązki związane z oceną zdolności kredytowej pożyczkobiorcy

Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim firmy pożyczkowe przed udzieleniem klientowi pożyczki mają obowiązek dokonania oceny jego zdolności kredytowej. Oceny takiej mogą dokonać na podstawie wyłącznie informacji przekazanych przez klienta (mają przy tym prawo wymagać od klienta przedstawienia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny), ale także informacji pozyskanych z baz danych i rejestrów, czyli np. rejestrów prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej, baz prowadzonych przez branżę pożyczkową czy Biura Informacji Kredytowej. Jeżeli podstawą odrzucenia wniosku o pożyczkę są informacje pozyskane z baz i rejestrów, firma pożyczkowa jest zobowiązana poinformować klienta bezpłatnie o takich informacjach oraz o ich źródle pozyskania (czyli np. że klient widnieje w danym rejestrze jako dłużnik).

Obowiązki związane z zawarciem umowy pożyczki

W przypadku firm oferujących pożyczki online lub przez telefon zawarcie umowy następuje na odległość, więc nie jest konieczne fizyczne podpisywanie dokumentu umowy. Pożyczkobiorca ma jednak prawo zapoznać się z treścią umowy przed jej zawarciem, która powinna mu być dostarczona na trwałym nośniku (np. w formie dokumentu przesłanego na adres e-mail). Pożyczkodawca powinien udostępnić pożyczkobiorcy przy zawarciu umowy wzór odstąpienia od umowy, a w trakcie trwania umowy także na każdy jego wniosek harmonogram spłaty pożyczki.

Do czego prawo zobowiązuje firmy pożyczkowe?
4.2 (5 głosów)

Zobacz także

0 Komentarzy

Jeszcze nie skomentowano!

Możesz być pierwszy skomentuj ten post!

Dodaj opinię